Konkurs na „Cyfrowe Kluby Seniora”

Janusz Cieszyński – Sekretarz Stanu ds. Cyfryzacji w KPRM wraz z Marleną Maląg – Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosili otwarty konkurs na „Cyfrowe Kluby Seniora”. Powstanie klubów ma na celu doposażenie miejsc podnoszących kompetencje cyfrowe seniorów oraz podniesienie świadomości osób starszych w zakresie możliwości cyfrowych.

– Wielokrotnie miałem przyjemność rozmawiać z uczestnikami zajęć w ramach Uniwersytetów Trzeciego Wieku czy klubów seniora, którzy często wskazywali zajęcia z podstaw technologii jako jedne z najciekawszych. Zależy mi na tym, aby jak najwięcej organizacji pracujących na rzecz osób starszych mogło skorzystać z możliwości jakie dają nowe technologie – mówi Janusz Cieszyński Sekretarz Stanu ds. Cyfryzacji w KPRM.

Na zadanie zostanie przeznaczonych 12 mln zł.  Jednak jeden wniosek może być wsparty kwotą do 20 000 zł.

– Dzięki Cyfrowym Klubom Seniora osoby starsze dowiedzą się, jak bezpiecznie cieszyć się dobrodziejstwem internetu. Upowszechnienie i rozwijanie kompetencji cyfrowych seniorów jest bardzo ważne. Dzięki umiejętności korzystania z internetu seniorzy mogą mieć kontakt z bliskimi, robić zakupy, korzystać z bankowości elektronicznej, oglądać filmy – stwierdza Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Kto może brać udział w konkursie?

Konkurs przede wszystkim przeznaczony jest dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających na rzecz osób starszych. Mogą być to zatem:
– stowarzyszenia, fundacje, kółka rolnicze, cechy i izby rzemieślnicze, izby i samorządy gospodarcze czy wspólnoty mieszkaniowe,
– osoby prawne czy jednostki organizacyjne, które działają na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej czy  o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych,
– stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
– koła gospodyń wiejskich ,
– spółdzielnie socjalne,
– spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe posiadające cele statutowe.

Źródło: gov.pl