III konkurs I osi POPC – konsultacje białych obszarów NGA

430

 
Do 30 sierpnia br. będą trwały konsultacje, na podstawie których zostaną wyznaczone białe obszary NGA, czyli punkty adresowe budynków, w których nie występuje infrastruktura telekomunikacyjna umożliwiająca świadczenie usług dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s (lub 100 Mb/s w przypadku placówek oświatowych). Konsultacje polegają na zbieraniu wiarygodnych planów inwestycyjnych (z dokładnością do pojedynczego punktu adresowego) dotyczących infrastruktury szerokopasmowej, realizowanych (lub planowanych do zrealizowania) od 1 stycznia 2017 r do 31 grudnia 2020 r. W konsultacjach można zgłosić również zakończone inwestycje, które nie zostały zgłoszone w ramach inwentaryzacji za 2016 r., czyli inwestycje, które zakończyły się już w 2017 roku.
Na podstawie wyników tych konsultacji zostaną wyznaczone obszary białe NGA dla III konkursu w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
W jaki sposób oceniana będzie wiarygodność planów inwestycyjnych? W ramach konsultacji należy obowiązkowo przekazać co najmniej 2 dokumenty, z których (z każdego odrębnie) musi wynikać, że:
1.rzeczywiście inwestycja jest planowana, ewentualnie poczyniono już pewne kroki by ją zrealizować (np. uchwała organu uprawnionego do podejmowania wiążących decyzji inwestycyjnych; projekt budowlany lub projekt sieci; zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej; umowa o dostępie do budynków lub infrastruktury technicznej) i
2.dany podmiot posiada lub będzie posiadać wystarczające środki finansowe na zrealizowanie planowanych inwestycji (np. wyciąg z rachunku bankowego; umowa kredytu/pożyczki; promesa bankowa; wyciąg z rocznego sprawozdania finansowego; bilans rachunkowy; itp.).
Następujące zgłoszenia nie będą podlegały ocenie, a podmiot zgłaszający nie będzie wzywany do uzupełnienia braków formalnych:
1. Zgłoszenia, do których nie załączono wymaganych dokumentów (lub załączono np. puste dokumenty Word albo załączono dokumenty niepodpisane).
2. Plany inwestycyjne, dla których nie określono punktów adresowych.
3. Zgłoszenia zawierające plik (pliki) z punktami adresowymi w formacie niezgodnym z formatem obsługiwanym przez system SIIS.
Informacje ogólne na temat konsultacji znajdują się pod linkiem:
https://cyfryzacja.gov.pl/konsultacje/konsultacje-spoleczne-obszarow-bialych-nga-0
Więcej informacji o poprawnym zgłaszaniu planów inwestycyjnych znajduje się pod linkiem:
https://cyfryzacja.gov.pl/aktualnosci/jak-poprawnie-zglosic-plan-inwestycyjny
Plany należy zgłaszać poprzez System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS):
https://form.teleinfrastruktura.gov.pl/
Pytania dotyczące procesu konsultacji należy zgłaszać na adres szybki-internet@mc.gov.pl, a problemy z działaniem systemu należy zgłaszać poprzez formularz zamieszczony na stronie https://form.teleinfrastruktura.gov.pl/contact/