European Broadband Awards – czas wysłać zgłoszenie

Pojawiła się kolejna edycja konkursu European Broadband Awards. Ogłosiła ją Komisja Europejska. W konkursie nagradzane i promowane są inicjatywy wspierające zapewnienie powszechnego dostępu do szybkiego internetu. Udział w konkursie to sposób na promocję swojej działalności.

European Broadband Awards (EBA) jest nagrodą przyznawaną za wyjątkowe osiągnięcia w dziedzinie dostępu do szerokopasmowego Internetu. Konkurs ma na celu wyłowienie dobrych praktyk w tym zakresie. Dotyczą one zakresie planowania, zarządzania i wdrażania sieci szerokopasmowych w Europie.

Projekty, które biorą udział w konkursie, mogą liczyć na promocję. Będą szeroko prezentowane jako dobre przykłady dla społeczności Broadband Europe.

European Broadband Awards – kategorie

W konkursie European Broadband Awards można zgłosić projekty w pięciu kategoriach i w nich będą nagradzane.

1. Innowacyjne modele finansowania, biznesu i inwestycji.
W tej kategorii pojawią się projekty wykorzystujące efektywne i innowacyjne modele finansowania biznesu, jak i samych inwestycji.

2. Środki redukcji kosztów i współinwestycje.
Kategoria dotyczy projektów, które wykorzystują synergie między różnymi infrastrukturami. Mogą być w niej zgłaszane projekty dążące do współpracy między interesariuszami w zakresie budowy i inwestowania w infrastrukturę.

3. Skutki społeczno-ekonomiczne na obszarach wiejskich i oddalonych.
W tej kategorii oceniane są projekty, które mają bezpośrednie lub pośrednie społeczno-gospodarcze poprzez poprawę połączenia z obszarami oddalonymi i wiejskimi oraz na tych obszarach.

4. Generowanie popytu i absorpcja łączności.
Kategoria dotycząca projektów wdrażających środki stymulujące stronę popytową. Oceniane jest zwiększanie poprzez działania projektowe potrzeb w zakresie szerokiej gamy usług i aplikacji stacjonarnych czy bezprzewodowych – mobilnych oraz 5G.

5. Łączność transgraniczna i międzynarodowa.
Tutaj znajdą się projekty wprowadzone na rynek szerokopasmowy w kontekście transgranicznym lub obejmującym wiele krajów. Obszar ich działania może dotyczyć Unii Europejskiej, ale także łączenia UKE z innymi krajami lub regionami świata.

Konkurs European Broadband Awards – zasady zgłaszania projektów

Zgłoszenia mogą dotyczyć projektów niezależnie od ich wielkości, lokalizacji czy technologii. Nie ma również znaczenia, czy prowadzone są przez organizacje publiczne czy prywatne, lokalne, regionalne, krajowe, transgraniczne czy międzynarodowe.

Przynajmniej 65 proc. projektu musi być ukończone przed złożeniem wniosku.

Konkurs European Broadband Awards  przeznaczony jest dla podmiotów publicznych takich jak gminy, administracje państw członkowskich czy społeczności, ale też dla podmiotów prywatnych – operatorów telekomunikacyjnych obsługujących sieci i usługi, przedsiębiorstw użyteczności publicznej, innych promotorów projektów.

W celu wysłania zgłoszenia do konkursu European Broadband Awards należy porać formularz wniosku i  przewodnik dla wnioskodawców, które dostępne są w języku angielskim.

Formularz:


Przewodnik:

Po przeczytaniu poradnika i objaśnienia w formularzu należy wypełnić wniosek i wysłać (jako plik xlsx) na adres broadband@atenekom.eu.

Termin składania wniosków to 23 czerwca 2023 r. godz. 16:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Jesienią 2023 r. nastąpi ogłoszenie zwycięskich projektów. Ich autorzy będą zaproszeni do ich zaprezentowania. Zwycięzcy zostaną również przedstawieni na stronie internetowej Shaping Europe poświęconej cyfrowej przyszłości.

Źródło: gov.pl