Europa rusza ku 6G

Nowo utworzone Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Inteligentnych Sieci i Usług na rzecz 6G (SNS JU) przyjęło pierwszy program prac na lata 2021-2022 wraz z określeniem środków publicznych w wysokości około 240 mln EUR.

Program prac na lata 2021–2022 będzie finansował działania obejmujące ewolucję 5G, w tym testy na dużą skalę i programy pilotażowe w branżach wertykalnych, po pionierskie badania nad systemami 6G.

Europejskie partnerstwo na rzecz inteligentnych sieci i usług (SNS) – wspólne przedsięwzięcie podmiotów przemysłowych i Komisji Europejskiej, przy ścisłym zaangażowaniu państw członkowskich – wyznacza strategiczny plan działania w zakresie badań naukowych i innowacji dla Europy.

Inicjatywa opiera się na wkładzie UE w wysokości 900 mln euro w ciągu następnych 7 lat, który ma zostać uzupełniony przez sektor prywatny taką samą kwotą. Celem jest umożliwienie europejskim graczom budowania potencjału badawczo-innowacyjnego w zakresie systemów 6G oraz rozwijania głównych rynków infrastruktury 5G jako podstawy cyfrowej i zielonej transformacji.

Program prac SNS, przyjęty w tym tygodniu przez Radę Zarządzającą SNS, określa cztery główne uzupełniające się projekty:

  • Inteligentne komponenty komunikacyjne, systemy i sieci dla systemów 5G Evolution.
  • Badania nad postępem technologicznym (w ramach przygotowań do 6G i rozwoju IoT, urządzeń i oprogramowania).
  • Aktywatory SNS i Proof of Concept (PoC), w tym rozwój infrastruktury eksperymentalnej, która może być dalej wykorzystywana w późniejszych fazach SNS.
  • Wersje próbne i pilotażowe SNS na dużą skalę z branżami pionowymi, w tym wymagana infrastruktura do badania i demonstrowania technologii i zaawansowanych aplikacji, a także zaawansowanych usług w domenach branżowych.

30 listopada weszło w życie rozporządzenie Rady 2021/2085 ustanawiające Wspólne Przedsięwzięcie SNS.

Źródło: digital-strategy.ec.europa.eu