e-Doręczenia w Polsce

21

Urząd Komunikacji Elektronicznej jest jednym z podmiotów odpowiedzialnym za usługę „e-Doręczenia – usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce”. Projekt realizowany jest z Funduszy Europejskich.

UKE realizuje zadanie w partnerstwie z Ministerstwem Rozwoju i Technologii. Projekt ma dofinansowanie z Funduszy Europejskich na kwotę 79 976 388,47 zł. Projekt realizowany jest w okresie od 7 listopada 2019 do 4 lutego 2023 roku.

Projekt e-Doręczenia to opracowanie, uzgodnienie i wdrożenie Standardu usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego w całym kraju. Zostaną przygotowane publiczne aplikacje takie jak „Urzędnik”, Obywatel”, „Przedsiębiorca”, które pozwolą obsługiwać korespondencje z jednostkami publicznymi.

Beneficjentami tego projektu będą podmioty sektora publicznego RP oraz obywatele czyli osoby fizyczne, także będące przedsiębiorcami wpisanymi do CEIDG czy podmioty niepubliczne niebędące osobami fizycznymi.

Powstanie e-Doręczenia ma wdrożyć bezpiecznej, skutecznej, interoperacyjnej i przyjaznej dla użytkowników usługi rejestrowanego doręczania elektronicznego w Polsce. Będzie ona równoważna w świetle prawa z tradycyjną przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru.

e-Doręczenie ma być zgodne z wymogami usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego określonymi  w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 (Rozporządzenia eIDAS) oraz z wymogami projektu ustawy o elektronizacji doręczeń oraz dokumentów wydanych na jej podstawie.

W ramach projektu ma funkcjonować punkt dostępowy do usług rejestrowanego doręczenia w Polsce. Jego celem jest umożliwienie transgranicznej wymiany danych z adresatami do doręczeń elektronicznych z obszaru UE.

Źródło: uke.gov.pl