TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju. Jak wypełnić wniosek?

Tarcza antykryzysowa już działa. Jednym z punktów pomocowych jest dofinansowanie do wynagrodzenia ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy. Jak złożyć wniosek o przyznanie takiego wsparcia?

Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym (w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa) pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50 proc., nie niższe jednak niż w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Dzięki środkom z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pracodawca otrzyma dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń, czyli 1 533,09 zł (w tym składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy, przy założeniu składki wypadkowej na poziomie 1,67 proc.), z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Pracodawca zaś, który obniżył wymiar czasu pracy w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa, może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika maksymalnie o 20 proc., nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie GUS, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Przy tak obniżonym wymiarze czasu pracy Fundusz dofinansuje do wysokości połowy wynagrodzenia, nie więcej niż 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń, czyli 2 452,27 zł (w tym składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy , przy założeniu składki wypadkowej na poziomie 1,67 proc), z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek można wypełnić bez wychodzenia z domu, korzystając z platformy Praca.gov.pl.

Krok 1 – Skompletuj dokumenty

Do wniosku koniecznie trzeba będzie dołączyć następujące dokumenty: kopia porozumienia z pracownikami, wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń oraz kopia pełnomocnictwa (o ile dotyczy).

Wraz z wnioskiem trzeba przekazać umowę o wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy.

Krok 2 – Wybór właściwego urzędu pracy

Wniosek składamy do wojewódzkiego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy.

Krok 3 – Uzupełnij dane przedsiębiorstwa

W trzecim kroku należy uzupełnić dane przedsiębiorstwa m.in. nazwę, NIP i REGON, adres siedziby i dane kontaktowe (jeżeli masz już konto na platformie Praca.gov.pl to dane te uzupełnią się automatycznie).

Trzeba również wskazać kto reprezentuje przedsiębiorcę. Musisz wskazać dane tej osoby (imię i nazwisko), podać rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz załączyć pełnomocnictwo.

Krok 4 – Właściwa treść wniosku

Po uzupełnieniu podstawowych danych przechodzimy do właściwej treści wniosku, w której wnosimy o przyznanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) środków na wypłatę świadczeń.

W tym miejscu trzeba wskazać datę, od kiedy wnioskujemy o pomoc (nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy) i z jakiego tytułu:

•             przestoju ekonomicznego,

•             obniżonego wymiaru czasu pracy (pracodawca ma możliwość skorzystania z obydwu świadczeń równocześnie na różnych pracowników)

Krok 5 – Oświadczenia

Kolejnym etapem jest złożenie oświadczenia o posiadaniu statusu przedsiębiorcy, wystąpieniu spadku obrotów gospodarczych, braku przesłanek do ogłoszenia upadłości, niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, FGŚP, FP lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r., nieubieganiu się i rezygnacji z ubiegania się o pomoc w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłaty na rzecz ochrony miejsc pracy, skorzystaniu ze zwolnień w opłacaniu składek na ZUS.

Krok 6 – Załączniki

Należy pamiętać o dołączeniu załączników do wniosku. Ważne jest, aby wielkość pojedynczego dokumentu nie była większa niż 1 MB, a łączny rozmiar przesyłanego wniosku z załącznikami nie był większy niż 24 MB.

Krok 7 – Podpis

Złożenie wniosku do wybranego urzędu wymaga podpisania go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Na podstawie umowy, dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy przekaże na wskazany we wniosku numer rachunku bankowego comiesięczne transze na wypłatę świadczeń. Niezwłocznie po otrzymaniu środków należy je wypłacić pracownikom, odprowadzić należne składki na ZUS oraz podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Źródło: Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Nowy, uniwersalny kabel kanalizacyjny w xbest.pl

OPTIX Saver LSZH ZW-NOTKtsdDb UNMC301 to zewnętrzno-wewnętrzny kabel, będący uzupełnieniem rodziny wielotubowych, magistralnych światłowodów...

Czy Apple na Let Unfastened zaprezentuje funkcję edycji zdjęć opartą na AI?

Apple ma pracować nad funkcją edycji zdjęć, która wykorzystuje sztuczną inteligencję. Możliwe, że zaprezentuje...

Centrum Przetwarzania Danych Grupy MiŚOT – stan prac

Mijają dwa lata od rozpoczęcia budowy nowoczesnego Centrum Przetwarzania Danych Grupy MiŚOT. Powstaje ono...

mObywatel 2.0 także dla przedsiębiorców

Prowadzenie małej firmy to wielkie wyzwanie. Dotyczy to jednoosobowej działalności gospodarczej, ale też trochę...