Czym UKE zajmuje się przy wdrażaniu I Osi POPC na lata 2014-2020?

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Sieć szerokopasmowa w Polsce ciągle jest rozbudowywane. Urząd Komunikacji Elektronicznej ma w tym swój udział. Jako instytucja ma przydzielona zadania zapisane w Porozumieniu Trójstronnym z 2015 r.

UKE zaangażowane jest we wdrażanie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, oś priorytetowa I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu od 2015 roku”.

Bierze udział w programie na różnych jego etapach:
– bierze udział w opracowaniu kryteriów i zasad wyboru projektów
– analizuje i udostępnia potrzebne informacje związane z istniejącą już infrastrukturą  
– określa obszary potrzebujące wsparcia publicznego, wyznacza białe, szare i czarne plamy
– przygotowuje konsultacje społeczne
– przygotowuje wymagania dla beneficjentów programu dofinansowującego, określa obowiązek zapewnienia dostępu hurtowego do infrastruktury.

UKE przeprowadza także merytoryczną ocenę II stopnia czyli ocenia aspekty techniczne i ekonomiczne, analizuje ewentualność powielania sieci w różnych projektach czy bierze udział w procedurach odwoławczych.

To za sprawą UKE przeprowadzane są kontrole projektów pod względem technicznym. Pozwala to sprawdzić, czy infrastruktura powstaje zgodnie z umową na dofinansowanie. Opiniuje też zmiany wprowadzane w projektach i udziela wyjaśnień związanych z wymaganiami technicznymi czy hurtowymi.

Urząd wspiera w realizacji obowiązku otwartego dostępu i wskazuje rozwiązania najefektywniejsze. Zajmuje się monitorowaniem zmian w sytuacji rozprowadzenia sieci, gdy punkty adresowe określane pierwotnie białymi plamami zostają do sieci podłączone.

By na wszystkich tych etapach i we wszystkich zadaniach móc działać profesjonalnie, UKE powołał w 2017 r. specjalny Zespół Projektowy.

Źródło: uke.gov.pl