Agencja Informatyzacji a konkurencja na rynku usług IT

151

Związek Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan ostrzega przed ustawą, która ma umożliwić przekształcenie Centralnego Ośrodka Informatyki w Agencję Informatyzacji. Twierdzi, że nowy podmiot będzie miał bardzo szerokie kompetencje, co z kolei może wpłynąć na konkurencję na rynku usług IT. Szczególnie tych związanych z zamówieniami publicznymi. Lewiatan obawia się niezgodności projektu ustawy z prawem konkurencji.

Konkurencję na rynku usług IT mają ograniczyć możliwości finansowe Agencji Informatyzacji. Dotyczyć one będą zaciągania zobowiązań i przejmowania wielu zadań dotyczących budowy, wdrażania, rozwoju i utrzymania systemów teleinformatycznych w sektorze publicznym. Podmioty publiczne będą miały utrudniony, a nawet ograniczony dostęp do rynku usług IT im dedykowanych.

– Istnieje też ryzyko naruszenia norm prawa konkurencji, w szczególności poprzez „upaństwowienie” części rynku usług IT świadczonych dla podmiotów publicznych, który do tej pory funkcjonował na zasadach nieograniczonej konkurencji oraz budowanie pozycji dominującej Agencji Informatyzacji, co może prowadzić do dalszego i postępującego ograniczania wielkości tego rynku – mówi Eliza Turkiewicz, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Ma to przełożyć się na mniejszą konkurencyjność sektora prywatnego, zmniejszenia obrotów i spowolnienia rozwoju firm. To wszystko wpłynie na wzrost gospodarczy .

Lewiatan wspomina również o podobnych wątpliwościach prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W swoim stanowisku napisał on:
Proponowana regulacja, poprzez wyznaczenie zamkniętego kręgu podmiotów, z którymi Agencja będzie mogła współpracować, ogranicza liczbę podmiotów mogących świadczyć usługi na rzecz Agencji Informatyzacji, wyłączając z ww. możliwości przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w innej formie organizacyjnej niż wyżej wskazana. W rezultacie może ona w sposób negatywny wpływać na konkurencję. W związku z powyższym zasadne jest zmodyfikowanie przepisu w taki sposób, aby jego brzmienie nie ograniczało, możliwości świadczenia usług na rzecz Agencji Informatyzacji jedynie do przedsiębiorców będących osobami fizycznymi.

Lewiatan mówi również o unijnym prawie konkurencji, które sprzyja jak największej liberalizacji gospodarki. Możliwy jest udział państwa w gospodarce, jednak powinien on odbywać się z wykorzystaniem instrumentów właściwych dla gospodarki wysoce konkurencyjnej.

Źródło: lewiatan.org