Zmiany prawa budowlanego z perspektywy operatorów telekomunikacyjnych

Od najbliższego weekendu zaczną obowiązywać przepisy ustawy nowelizującej prawo budowlane. Zakres nowelizacji jest stosunkowo szeroki i w pewnym stopniu dotyka także operatorów telekomunikacyjnych.

– Ustawa z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw wchodzi w życie 19 września 2020 r. i jest to jedna z większych nowelizacji przepisów – mówi mecenas Paweł Giersz z kancelarii KTW.Legal Płonka Medaj Sobota Radcowie Prawni. – Wbrew wrażeniu, jakie można odnieść po wstępnym zapoznaniu się z treścią przepisów zmieniających, w mojej ocenie nie sposób mówić tutaj o rewolucyjnej zmianie przepisów prawa budowlanego regulujących wprost procesy budowlane związane z działalnością operatorów telekomunikacyjnych.

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, że przepisy określające poszczególne roboty budowlane, które wbrew ogólnej zasadzie nie wymagają pozwolenia na budowę, ale wymagają zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej, jak również określające roboty budowlane, które nie wymagają ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia, otrzymują praktycznie w całości nowe brzmienie. Jednocześnie
znowelizowane przepisy wskazują na roboty budowlane takie jak np.:

– budowa kanalizacji kablowej (nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast
wymaga zgłoszenia),
– budowa przyłączy telekomunikacyjnych (nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę,
natomiast wymaga zgłoszenia),
– budowa podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnych linii kablowych (nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia),
– budowa wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych (nie
wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia),
– budowa telekomunikacyjnych linii kablowych (nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia),
– instalowanie na obiektach budowlanych stanowiących albo niestanowiących całości
techniczno-użytkowej urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji
radiokomunikacyjnych, a także związanego z tymi urządzeniami osprzętu i urządzeń
zasilających o wysokości powyżej 3 m (nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę,
natomiast wymaga zgłoszenia).

– Operatorzy telekomunikacyjni powinni mieć jednak świadomość, że powyższe zmiany mają w zasadzie charakter porządkowy, ponieważ nowe przepisy, w odniesieniu do wskazanych wyżej robót budowlanych, co do zasady, nie zmieniają dotychczasowych obowiązków inwestora przy ich realizowaniu – podkreśla Paweł Giersz. – Oznacza to, że na gruncie dotychczas obowiązujących przepisów inwestor, w odniesieniu do tych
robót, ma te same obowiązki w zakresie uzyskiwania pozwolenia na budowę lub dokonywania zgłoszenia.

Z uwagi na wielokrotne nowelizacje dotychczasowych przepisów pewne wątpliwości
dotyczyły tego, czy na ich podstawie inwestor miał obowiązek zgłoszenia budowy podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnych linii kablowych. Znowelizowane przepisy wątpliwości te eliminują, wskazując wprost, że taka budowa nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia.

– Moim zdaniem powyższe zmiany o charakterze porządkowym należy ocenić pozytywnie – podsumowuje Paweł Giersz. – Do tej pory, aby ustalić, czy określone roboty budowlane wymagają uzyskania pozwolenia na budowę albo dokonania zgłoszenia, konieczne było łączne przeanalizowanie kilku mocno rozbudowanych artykułów ustawy opierających się w dodatku na licznych odesłaniach. Niewątpliwie utrudniało to ustalenie przez inwestora, czy jest on zobowiązany uzyskać pozwolenie na budowę albo dokonać zgłoszenia, a dodatkowo zwiększało ryzyko dokonania błędnych ustaleń w tym zakresie, o czym
świadczą chociażby wspomniane wyżej wątpliwości dotyczące obowiązku zgłoszenia budowy podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnych linii kablowych. Znowelizowane przepisy określają już wprost, jakie roboty budowlane wymagają dokonania zgłoszenia zamiast uzyskania pozwolenia na budowę, a jakie nie wymagają ani pozwolenia na budowę, ani nawet zgłoszenia.

Paweł Giersz z kancelarii KTW.Legal Płonka Medaj Sobota Radcowie Prawni
Paweł Giersz z kancelarii KTW.Legal Płonka Medaj Sobota Radcowie Prawni