Wzory umów ramowych korzystania ze słupów energetycznych

unsplash

Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych zrzeszeni w Polskim Towarzystwie Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej są przygotowani do wdrożenia decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Chodzi o warunki dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie słupów elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia.

Decyzja Prezesa UKE pojawiła się 12 lutego 2021 r. OSD biorąc pod uwagę jej wytyczne przygotowali stosowne wzorce dokumentów. W tym także poddane konsultacjom z Prezesem UKE wzory umowy ramowej.

Ma to usprawnić współpracę między telekomami i OSD w ramach podwieszania infrastruktury telekomunikacyjnej na słupach elektroenergetycznych. Proponowane dokumenty pozwolą na praktyczną realizację celów regulacyjnych określonych przez Prezesa UKE.

Wzór umowy ramowej zawiera postanowienia dotyczące współpracy pomiędzy OSD a PT. Są w niej zawarte prawa i obowiązki operatora udostępniającego i operatora korzystającego, a także zasady składania zapytań i zamówień, przygotowania projektu podwieszenia infrastruktury czy zawierania umów szczegółowych. Obejmuje wszelkie możliwe zagadnienia aż do  zasad prowadzenia prac planowych oraz usuwania awarii, realizacji inwestycji i zasad rozliczeń.

Opłaty zawarte we wzorze umowy ramowej stanowią odzwierciedlenie regulacji Prezesa UKE. Wysokość opłat sprzyja wykorzystaniu słupów. Ma to doprowadzić do zagęszczenia infrastruktury i likwidacji tzw. „białych plam”. Efektem będzie walka z wykluczeniem cyfrowym.

Termin wdrożenia nowych zasad zależy od tego, w którym momencie doręczono decyzję. W przypadku czterech OSD decyzje zaczęły obowiązywać od 23 maja, natomiast dla ENERGA – OPERATOR SA termin ten upłynie z dniem 6 czerwca.

Zawieranie Umów Ramowych według wypracowanego wzoru ma pomóc zwiększyć efektywność wykorzystania infrastruktury technicznej. Ma też zmniejszyć koszty robót inżynieryjno-budowlanych dla telekomów.

To wszystko  przełoży się na poprawę oferty dla abonentów, którym będzie można oferować nowoczesne usługi telekomunikacyjne

Źródło: uke.gov.pl