Wirtualna Konferencja KIKE: POPC i stan rynku telekomunikacyjnego

Programy operacyjne Centrum Projektów Polska Cyfrowa zdecydowanie zmieniły rynek telekomunikacyjny w Polsce. Ich beneficjentami są użytkownicy końcowi; gospodarstwa domowe, szkoły, gminne ośrodki kultury i jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Daleko nam jednak do europejskiej czołówki.

Blok prelekcji zawiązanych z współfinansowaniem infrastruktury z środków unijnych i rządowych na Wirtulanej Konferencji KIKE rozpoczął Wojciech Szajnar, dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Zaprezentowane przez niego dane i mapy pokazały co udało się dotychczas osiągnąć.

Prelegent podkreślił też, że głównym celem ostatniego konkursu było zapewnienie dostępu do szybkiego Internetu na słabo zaludnionych obszarach. Dodał, że w najbliższych latach branża może spodziewać się kolejnych inwestycji z unijnego funduszu odbudowy, a w dalszej perspektywie czeka nas także kolejne wyzwanie w postaci zapewnienia użytkownikom dostępu do łącz o przepustowości 1 GB/s.

Analityk Grzegorz Bernatek przedstawił następnie aktualny stan rynku telekomunikacyjnego z perspektywy badań prowadzonych przez Audytel. Podkreślił on, że operatorzy zdali egzamin w czasie izolacji społecznej, tym samym przyczyniając się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa publicznego. Zaznaczył też, że problemy mogą mieć te firmy, które nie otrzymały dotacji z POPC. Nieuniknione jego zdaniem wydają się także konsolidacje.

Eliza Pogorzelska (CPPC) omówiła między innymi realizację budowy Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (występują tu opóźnienia spowodowane stanem zagrożenia epidemiologicznego). Podkreśliła jednak, że lokalni operatorzy bardzo dobrze radzą sobie z realizacją projektów, w tym także z budową sieci na swoim terenie i nie odstają w tym zakresie od dużych operatorów. Zdarzało się jednak, że mali i średni operatorzy nie byli w stanie zrealizować inwestycji we wszystkich lokacjach, na które wygrali konkursy.

– W ramach środków z POPC operatorzy znacznie zwiększyli zasięg swoich sieci i możemy stwierdzić, że pozostały jedynie te miejsca, w których budowa i utrzymanie funkcjonującej infrastruktury światłowodowej jest najtrudniejsze i niezwykle kapitałochłonne – stwierdza Konrad Baranowski, członek zarządu Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej. – Z pewnością sieć tego typu nie powstanie tam bez wsparcia ze strony instytucji państwowych lub unijnych.

Eugeniusz Gaca z Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji podkreślił, że stan epidemii zmobilizował użytkowników do pełniejszego wykorzystania możliwości Internetu. Odniósł się w tym zakresie także do konkluzji konferencji Nexera i Smart City.

Warto przypomnieć, że według danych z systemu teleinformatycznego SL2014 od uruchomienia programów do 10 maja 2020 roku złożono łącznie 134 951 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 754,3 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 466,2 mld zł, czyli 139,6 proc. funduszy na lata 2014-2020. Z beneficjentami podpisano jak dotąd 61 821 umów o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 460,4 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 280,6 mld zł, czyli 84 proc. całej puli. Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła jak dotąd 203,5 mld zł, w tym dofinansowanie UE 136,7 mld zł, co stanowi 40,9 proc. alokacji.

Podczas dyskusji poruszony został także temat kolejnej perspektywy unijnej. Nastąpiło następnie łagodne przejście do rozmowy na temat dostępności produktów kredytowych współfinansowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. W ramach działań antykryzysowych, ale też między innymi dzięki konsultacjom z KIKE, bank i pośrednicy finansowi znacznie uprościli system przyznawania wsparcia, dzięki czemu jest on teraz bardziej przejrzysty dla wszystkich zainteresowanych, co już wkrótce może przełożyć się na warunki udzielania pożyczek szerokopasmowych dla operatorów.