VAT i ulga komunikacyjna. Co z ISP?

690

Opodatkowanie VAT-em zwrotu proporcjonalnie pomniejszonych ulg i płynące z tego wątpliwości wynikające z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie C-295/17 były już przedmiotem interpretacji prawników we wcześniejszym terminie.

Od wydania wyroku pojawiła się indywidualna interpretacja podatkowa, w której pomimo powołania się na ww. orzeczenie TSUE, Dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatkowej, pomimo powołania się na ww. orzeczenie, potwierdził, iż w dalszym ciągu roszczenie o zwrotu ulg nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Zmiana nastąpiła 10 czerwca 2020 r. kiedy to w sprawie C-43/19 Trybunał Sprawiedliwości UE wydał kolejny wyrok.

TSUE uznał, że:

Artykuł 2 ust. 1 lit. c) dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że kwoty otrzymane przez podmiot gospodarczy w przypadku przedterminowego rozwiązania z powodów leżących po stronie klienta umowy o świadczenie usług przewidującej przestrzeganie okresu lojalności [okresu związania umową] w zamian za przyznanie temu klientowi korzystnych warunków handlowych należy uznać za stanowiące wynagrodzenie za odpłatne świadczenie usług w rozumieniu tego przepisu”.

Łukasz Bazański na Okablowni.pl przyznaje, że roszczenie zbliżone do polskich ulg w telekomunikacji należy opodatkować podatkiem od towarów i usług. Tym razem treść wyroku jest na tyle precyzyjna, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że polskie organy podatkowe zmienią swoją wykładnię przepisów i zaczną żądać opodatkowania ulg podatkiem VAT. Prawnik dodaje, że każdy przedsiębiorca stosujący ulgi i nieodprowadzający z tego tytułu VAT powinien zwrócić się o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. Możliwe jest również zwrócenie się do Ministra Finansów o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej w tak ważnej dla operatorów sprawie.

Jest to ważne, gdyż w przypadku ewentualnej kontroli istnieje ryzyko naliczenia zaległego podatku wraz z odsetkami oraz wszczęcie postępowania karno-skarbowego.

Źródło: Okablowani.pl