Uszkodzenia sieci. Jak dochodzić swoich praw?

Uszkodzenia infrastruktury telekomunikacyjnej zdarzają się niemal każdemu operatorowi. Co robić, gdy przydarzy się właśnie nam? Na blogu Okablowani.pl opublikowano ściągę, co robić w podobnych sytuacjach.

Najczęściej osobą odpowiedzialną za szkodę jest jej sprawca. Bywa jednak, że odpowiedzialny za jej naprawę bywa inny podmiot niż ten, który faktycznie wyrządził szkodę, np. pracodawca, osoba zlecająca wykonanie pewnych czynności, która nie dostarczyła wykonawcy aktualnych map etc. Każdy przypadek wymaga w tym zakresie odrębnej analizy.

Jak tłumaczy radczyni prawna na blogu Okablowani.pl ustalenie osoby odpowiedzialnej za wyrządzenie szkody jest kluczowe dla uzyskania odszkodowania – jeśli przedsiębiorca telekomunikacyjny wystąpi z żądaniem do niewłaściwej osoby, może okazać się, że osoba ta zwolni się od odpowiedzialności. Będzie to oznaczało, że ISP nic nie uzyska a w międzyczasie upłynie termin przedawnienia, który nie pozwoli domagać się odszkodowania od osoby, która faktycznie powinna odpowiadać w danej sytuacji.

Radczyni prawna, radzi, żeby jeszcze przed przystąpieniem prac związanych z naprawą, udokumentować zdarzenie, np. zrobić zdjęcia. Dobrze również dokumentować etapy naprawiania szkody, zbierać faktury etc. Pomoże to w późniejszym ewentualnym udowodnieniu wysokości szkody i jej naprawienia przez sprawcę.
Należy również pamiętać o sporządzeniu protokołu uszkodzenia, który będzie wskazywał co i kiedy zostało uszkodzone oraz w jaki sposób i przez kogo.

Kolejnym krokiem będzie wystąpienie z żądaniem naprawienia szkody (zapłatą odszkodowania). Wezwanie należy skierować do osoby odpowiedzialnej za szkodę.
W przypadku przedsiębiorców, większość z nich będzie posiadało ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w związku z czym możliwe będzie wystąpienie o zapłatę odszkodowania bezpośrednio od ubezpieczyciela.

Patrycja Cegiełka zauważa, że większość ubezpieczycieli zaniża wysokość przyznanego odszkodowania bądź uchyla się od naprawienia szkody. Zdarza się również, że przedsiębiorcy nieposiadający polisy OC bądź inne podmioty, odmawiają zapłaty odszkodowania czy też kwestionują wysokość roszczenia.

W takiej sytuacji, jedynym sposobem na uzyskanie odszkodowania, będzie wytoczenie powództwa przed sądem, co będzie wiązało się z koniecznością przeprowadzenia postępowania dowodowego, w tym zwykle udziału biegłych. Wprowadzone niedawno nowelizacje dotyczące procedury cywilnej odrębnie regulują sprawy gospodarcze, przez co postępowanie w tego rodzaju sprawach stało się bardziej formalne i wymagające znajomości procedury cywilnej. Co istotne, możliwe jest domaganie się nie tylko zapłaty całego odszkodowania, ale również jego uzupełnienia.

W większości przypadków, udowodnienie faktu wyrządzenia szkody i jej wysokości nie jest więc wcale łatwe i wymaga – już od samego początku profesjonalnego działania.
Warto także pamiętać o tym, że uszkodzenie infrastruktury telekomunikacyjnej może stanowić przestępstwo. Zgodnie z art. 254a KK, kto zabiera, niszczy, uszkadza lub czyni niezdatnym do użytku element wchodzący w skład sieci, powodując przez to zakłócenie działania całości lub części sieci albo linii, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

W razie skazania określonego podmiotu za opisane wyżej przestępstwo, dochodzenie odszkodowania może stać się łatwiejsze – sąd cywilny będzie związany ustaleniami wyroku skazującego co do popełnienia przestępstwa (będzie musiał wziąć pod uwagę okoliczności w nim opisane, w tym to, że dana osoba została uznana za sprawcę).

Źródło: Okablowani.pl