UKE: Raport podsumowujący stan projektów Regionalnych Sieci Szerokopasmowych

 
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej przedstawił raport, którym podsumował  aktualny stan projektów Regionalnych Sieci Szerokopasmowych (RSS).
Zgodnie z decyzjami Komisji Europejskiej, dotyczącymi pomocy państwa, wydawanymi w odniesieniu do poszczególnych projektów budowy Regionalnych Sieci Szerokopasmowych (RSS) oraz na mocy Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej i umów o dofinansowanie projektów, beneficjenci pomocy publicznej są zobowiązani do zapewnienia otwartego, przejrzystego i niedyskryminującego dostępu do RSS na rzecz operatorów sieci dostępowych.
Prezes UKE jest organem właściwym do zapewnienia prawidłowej realizacji tego obowiązku. Zatwierdza on, monitoruje i weryfikuje warunki dostępu do RSS oraz rozstrzyga spory pomiędzy operatorami w zakresie dostępu do RSS.
W związku z akceptacją przez Prezesa UKE projektów opłat wykorzystywanych przez wszystkich operatorów infrastruktury RSS (OI). Wspiera on  działalność RSS poprzez aktywny udział w konferencjach branżowych prezentując model działania RSS oraz prezentując możliwość wykorzystania RSS przez innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych.  Prezes UKE przedstawia raport prezentujący aktualny stan projektów RSS.
Prezes UKE wydał dotychczas opinię zatwierdzającą opłaty pobierane przez OI dla 11 projektów. .
Załącznik Prezesa UKE można zobaczyć tutaj.