Trwają prace nad Funduszem Szerokopasmowym

Projekt rozporządzenia w sprawie sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia ze środków Funduszu Szerokopasmowego trafił do Komisji Prawniczej.

Wsparcie ma być udzielane na:

1)zakup usług telekomunikacyjnych konsumentom:

  • których miesięczny dochód w gospodarstwie domowym konsumenta, w przeliczeniu na członka tego gospodarstwa, w miesiącu poprzedzającym miesiąc udzielenia wsparcia, nie przekracza kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w roku udzielenia wsparcia, pomniejszonego o należne podatki i świadczenia z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
  • którzy osiągnęli wiek lub którzy osiągnęli staż pracy uprawniający ich na podstawie właściwych przepisów do pobierania świadczeń emerytalnych albo pobierają te świadczenia,
  • którzy pobierają świadczenia przedemerytalne,
  • którzy pobierają świadczenia rentowe.

2) zakupu urządzeń multimedialnych:

  • konsumentom – jeżeli spełniają co najmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1,
  • podmiotom innym niż określone powyżej – jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej.

3) udziału w szkoleniach rozwijających kompetencje cyfrowe konsumentom, jeżeli w powiecie ich zamieszkania nie są organizowane szkolenia, o których mowa w ust. 2, wsparte ze środków Funduszu.

Świadczenie będzie udzielane w postaci bezzwrotnego dofinansowania i może wynieść do 100% wartości wydatków w ramach działania lub kosztów.

Nabór wniosków będzie miał charakter otwarty i niedyskryminacyjny. Warto zauważyć, że wsparcie na budowę lub przebudowę sieci telekomunikacyjnychbędzie udzielane z poszanowaniem zasady neutralności technologicznej.

Z całością projektu można zapoznać się na stronie Rządowego Centrum Legislacji.