Tarcza antykryzysowa a zmiany Prawa telekomunikacyjnego

fot. Pixabay

14 maja 2020 r. uchwalono kolejną ustawę tzw. tarczę antykryzysową 3.0. Znalazł się w niej nie tylko pakiet pomocowy dla firm w związku z epidemią, ale również zmiany dotyczące prawa telekomunikacyjnego. Większość przepisów zaczęła obowiązywać już dzień po ogłoszeniu, tj. 16 maja. Zmiany w PT wejdą w życie dopiero 21 grudnia.

W uchwalonych modyfikacjach przepisów prawa telekomunikacyjnego (PT) konsumenci zyskują nowe uprawnienia.

Forma dokumentowa rozwiązania umowy

Abonent będzie mógł rozwiązać umowę w formie dokumentowej. Jeśli klient złożył wypowiedzenie umowy w takiej formie – to dostawca usług powinien nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego – potwierdzić ten fakt wysyłając wiadomość SMS lub też wykonując połączenie telefoniczne.

Obowiązkiem operatora będzie również potwierdzenie otrzymania takiego pisma na nośniku trwałym (do 14 dni). Musi się w tym piśmie znaleźć nazwa wypowiadanej usługi i dzień rozwiązania usługi.  

Automatyczne przedłużanie umów i informowanie o najkorzystniejszych pakietach

W przypadku gdy zawarta umowa ulegnie automatycznemu przedłużeniu na czas określony po okresie jej obowiązywania, abonent będzie miał prawo wypowiedzieć ją w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

W trakcie okresu wypowiedzenia, abonent będzie jedynie ponosił koszty świadczenia usług telekomunikacyjnych objętych umową – ma to chronić abonenta przed uruchomieniem dodatkowych usług.

Operator będzie też musiał poinformować abonenta na trwałym nośniku – przed automatycznym przedłużeniem umowy – o tym fakcie, jak również o sposobach rozwiązania umowy oraz o najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych co najmniej na 30 dni przed upływem okresu, na jaki umowa została zawarta. Ma to umożliwić konsumentowi podjęcie świadomej decyzji czy jest on zainteresowany dalszym korzystaniem z usług dotychczasowego operatora.

Wprowadzono również obowiązek przekazywania abonentom przez dostawcę usług przynajmniej raz na rok informacji o najkorzystniejszych oferowanych pakietach taryfowych – nie dotyczy to przypadków, gdy abonent nie wyraził zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.

Udostępnienie narzędzia porównawczego umożliwiającego monitorowanie wykorzystania usług

Dodatkowo, klient, który płaci za wykorzystany czas albo ilość wykorzystanych danych lub jednostek taryfikacyjnych, powinien on operatora otrzymać narzędzie, które umożliwi monitorowanie wykorzystania tych usług. Ma to umożliwić kontrolę abonenta nad zużyciem przez niego usług.

Utrzymano także obowiązek informowania abonenta o wykorzystaniu przez niego limitu zużycia usługi w ramach wybranego przez niego pakietu taryfowego, przy czym zostanie on zawężony jedynie do konsumentów.

Zmiana dostawcy usług

Abonent zachowa prawo do przeniesienia dotychczasowego numeru przez okres nie krótszy niż 1 miesiąc od daty rozwiązania umowy. Obecnie przewiduje się jedynie możliwość zachowania numeru w razie zmiany dostawcy usług, nie wskazując żadnego terminu.

Co więcej, wprowadzone zostaną regulacje, zgodnie z którymi możliwa będzie zmiana dostawcy usługi dostępu do internetu – w takiej sytuacji abonent ma prawo do zachowania ciągłości świadczenia usługi, chyba że okazałoby się to technicznie niewykonalne. Nowy dostawca usługi ma ją aktywować nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od dnia zakończenia umowy z dotychczasowym dostawcą usług. Konieczna będzie więc ścisła współpraca między operatorami. Oczywiście, za realizację tych uprawnień nie można pobierać żadnych opłat od abonenta.

Dotychczasowy dostawca internetu będzie miał obowiązek świadczyć swoje usługi do czasu aktywacji usług przez nowego operatora. Wymiana informacji między operatorami będzie następowała poprzez system teleinformatyczny, który ma prowadzić Prezes UKE. Obecnie system taki nie istnieje.

Jeśli wraz z dostępem do internetu operator oferował dostęp do poczty elektronicznej, abonent będzie mógł żądać zapewnienia dostępu do tych usług przez okres 12 miesięcy od dnia rozwiązania umowy. Nastąpi to nieodpłatnie.

W przypadku naruszenia obowiązków związanych ze zmianą dostawcy usług dostępu do internetu, abonentowi będzie przysługiwało jednorazowe odszkodowanie.

Termin wejścia w życie zmian

Wejście w życie Prawa Komunikacji Elektronicznej ma nastąpić do dnia 21 grudnia 2020 r. – w tym dniu planowane jest także wejście w życie Prawa Komunikacji Elektronicznej, które ma zastąpić Prawo Telekomunikacyjne.

Źródło: Okablowani.pl