Stanowisko KIKE w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – prawo telekomunikacyjne

429

Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej przesłała do Ministerstwa Cyfryzacji stanowisko konsultacyjne do projektu ustawy o zmianie ustawy – prawo telekomunikacyjne.
W treści przeczytać można między innymi, że: „W pierwszej kolejności Izba wskazuje, że pozytywnie ocenia proponowane zmiany w przepisach PT, szczególnie w zakresie wprowadzenia możliwości zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w formie dokumentowej, obok formy pisemnej i elektronicznej oraz co do możliwości umieszczenia postanowień dotyczących zmian treści umowy i jej załączników w regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych zamiast, jak dotychczas, bezpośrednio w umowie. Niewątpliwie wpłynie to na skrócenie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, która powinna zawierać najistotniejsze elementy z punktu widzenia
abonenta. Taka zamiana niewątpliwie wpłynie na przejrzystość tego dokumentu”. I dalej: „KIKE pozytywnie ocenia również postanowienia chroniące abonentów przed korzystaniem z połączeń z numerami o podwyższonej opłacie. Izba nie wnosi zastrzeżeń co do formy wdrożenia tych rozwiązań”.
Z całością można zapoznać się na stronie: http://www.kike.pl/files/2017/20170801_stanowisko_KIKE_nowelizacja_PT.pdf