Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Spółka dla MiŚOT-ów

Trwa oferta publiczna, w ramach której Stowarzyszenie e-Południe oferuje współpracującym z nim przez lata operatorom akcje MiŚOT SA. W opublikowanym 4 września Dokumencie Informacyjnym można znaleźć szczegóły oferty, w tym opis podmiotu, którego papiery wartościowe są sprzedawane. 

Dokument Informacyjny znajduje się na stronach: https://misot.pl/home/o-nas/akcje/ i www.e-poludnie.pl (Akcje dla MiŚOT-ów). 

Dalszy rozwój

MiŚOT SA została utworzona w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych głównie na rzecz małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych. Podmiot posiada dziś 100-procentowe udziały w spółkach: EPIX Sp. z o.o., Projekt MdO Sp. z o.o., Projekt MdM Sp. z o.o. oraz Projekt TdM Sp. z o.o. Docelowo spółka stanie się właścicielem kolejnych firm obecnie w 100% zależnych od Stowarzyszenia e-Południe. 

Firma pełni rolę dystrybutora usług i produktów dla MiŚOT-ów, które wytwarzane są w podmiotach zależnych, podzielonych merytorycznie na obszary biznesowe. Większość z nich oferowana jest na platformie internetowej pod adresem https://sklep.misot.pl/

Głównym celem grupy kapitałowej, na czele której stoi MiŚOT SA, jest budowa i rozwój stabilnej i wiarygodnej struktury kapitałowej, czerpiącej z dorobku i doświadczenia działającego od kilkunastu lat Stowarzyszenia e-Południe. Jednym z priorytetów była i jest integracja środowiska małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych i uczynienie ich współwłaścicielami projektów biznesowych, które od lat współtworzyli i są ich beneficjentami. 

Harmonogram

Procedury związane z ofertą publiczną potrwają jeszcze trzy miesiące. Do 21 listopada operatorzy, do których trafiają oferty nabycia papierów wartościowych, mają czas na złożenie deklaracji, w których wskazani zostaną potencjalni akcjonariusze (osoby fizyczne) i liczba akcji. Między 15 września a 22 listopada zaplanowano podpisywanie umów sprzedaży przez inwestorów. Zarząd Stowarzyszenia e-Południe złoży podpisy na umowach między 15 i 24 listopada. Po otrzymaniu podpisanego dokumentu każdy inwestor będzie miał trzy dni na zapłatę za akcje. Rozliczenie oferty, czyli wpis w rejestrze akcjonariuszy, zaplanowane jest do 15 grudnia tego roku.

W interesie małych i średnich

W dniu publikacji Dokumentu Informacyjnego Stowarzyszenie e-Południe miało prawie 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki i posiadało niemal 100% w jej kapitale zakładowym. Po przeprowadzeniu oferty, przy założeniu zbycia 100% oferowanych akcji, co stanowi około 60% walorów spółki, Stowarzyszenie, posiadające akcje uprzywilejowane co do głosu na Walnym Zgromadzeniu, nadal będzie miało znaczący wpływ na działalność podmiotu i decyzje podejmowane na Walnym Zgromadzeniu. Ograniczy to wpływ pozostałych akcjonariuszy i zagwarantuje bezpieczeństwo realizacji założeń Grupy MiŚOT. 

Statut MiŚOT SA przewiduje również ograniczenia w rozporządzaniu akcjami. Gdy akcjonariusz będzie chciał sprzedać swoje walory, w pierwszej kolejności jest zobowiązany zaoferować je dotychczasowym akcjonariuszom. W przypadku nieskorzystania przez nich z prawa pierwszeństwa, sprzedaż akcji osobie trzeciej będzie wymagała zgody zarządu.

Akcje imienne, zgodnie z postanowieniami statutu, mogą być przedmiotem zastawu lub użytkowania. Zastrzega się jednak, że wykonanie prawa głosu w takim wypadku wymaga również zgody zarządu spółki.

Statut zabezpiecza spółkę instytucją umorzenia akcji. Może ono nastąpić w przypadku, gdy wobec akcjonariusza otwarto postępowanie upadłościowe, doszło do zmiany struktury właścicielskiej jego działalności gospodarczej lub firmy, w której ma akcje lub udziały, działania akcjonariusza prowadzą do naruszenia interesu spółki, akcjonariusz nie wykonuje obowiązków korporacyjnych lub doszło do zbycia akcji MiŚOT SA z naruszeniem postanowień statutu.

Akcje serii B, które znalazły się w oferowanej puli, są uprzywilejowane w ten sposób, że jednej przysługują dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. Zbycie takich papierów wartościowych, zgodnie ze statutem, spowoduje wygaśnięcie uprzywilejowania, chyba że sprzedaż nastąpiła na rzecz akcjonariuszy wymienionych z nazwiska w statucie, zstępnych zbywcy, spadkobrania lub zbycia na rzecz Stowarzyszenia e-Południe.

Statut przewiduje także uprawnienia osobiste przysługujące członkom Stowarzyszenia e-Południe. Mają oni prawo powoływania i odwoływania połowy maksymalnej liczby składu Rady Nadzorczej.

Wszystkie te zapisy mają uchronić spółkę przed przejęciem niekorzystnym dla środowiska małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych.

Dokument Informacyjny: https://misot.pl/home/o-nas/akcje/

Marek Nowak
Marek Nowak
Redaktor naczelny ISPortal, wcześniej związany między innymi z miesięcznikiem Mobile Internet. Artykuły dotyczące nowych technologii publikował także w portalu Trojmiasto.pl. Po godzinach tworzy opowiadania science-fiction, które ukazały się w kilku już pismach literackich (Nowa Fantastyka, Epea, QFant).

Najnowsze

Autonomiczne pojazdy w Jaworznie

Autonomiczne pojazdy i sposoby na ich wszechstronne wykorzystanie to rozwiązanie światowe, które trafia także...

1500 osób straci pracę w Spotify

Kolejna fala zwolnień Spotify. Ten największy serwis stremujący muzykę już w styczniu zwolnił 600...

Superkomputer dla każdego! Czy to możliwe?

Amazon postanowił wyjść naprzeciw tym, którzy marzą o nim lub potrzebują  superkomputera. Nie trzeba...

Hawe zacieśnia współpracę z Infinerą 

Hawe Telekom wzmacnia współpracę z Infinerą – amerykańską firmą technologiczną działającą w obszarze łączności....