Raportowanie danych do PIT. Nowy obowiązek operatorów

675
fort. Pixabay

Operatorzy od 2020 r. muszą do listy obowiązkowych zadań dodać raportowanie danych do Punktu informacyjnego ds. telekomunikacji (PIT).  Termin już wprawdzie minął, ale prezes UKE może odstąpić od wymierzenia kary, jeśli opóźnienie jest efektem pandemii.

Do tej pory przekazywanie danych prezesowi UKE było dobrowolne. Wraz z początkiem 2020 r. obowiązek ten został nałożony na wszystkich operatorów – wraz z zeszłoroczną nowelizacją ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Szczegóły określone są w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie informacji o infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych oraz o stawkach opłat za zajęcie pasa drogowego określono formularze (Dz.U. z 2019 r. poz. 1618).

Pierwszy obowiązkowy raport do PIT powinien być zgłoszony do dnia 31 marca 2020 r. (według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku), przy czym złożenie raportu do dnia 30 kwietnia 2020 r. miało nie rodzić negatywnych konsekwencji, jeśli było to efektem epidemii.

W kolejnych latach konieczne będzie składanie nowych raportów do PIT (według danych na dzień 31 grudnia poprzedniego roku), do 31 marca każdego roku.

Dane należy przekazywać w formacie CSV, SHP, KML, GML, GeoJSON lub w formacie tekstowym kodowanym zgodnie ze standardem UNICODE, metodą kodowania UTF-8 wyłącznie w sposób elektroniczny – za pomocą systemu teleinformatycznego PIT, dostępnego pod adresem: https://pit.uke.gov.pl/pl-pl/strona-glowna/.

Do PIT należy przekazać dane inne niż te przekazywane do SIIS. Są to zatem informacje o: istniejącej infrastrukturze technicznej, innej niż infrastruktura objęta obowiązkiem raportowania do SIIS, a także o kanałach technologicznych, określające:

  • ich lokalizację i przebieg,
  • rodzaj i aktualny stan oraz sposób użytkowania,
  • dane kontaktowe w sprawach dostępu,
  • o planach inwestycyjnych w zakresie wykonywanych lub planowanych robót budowlanych, finansowanych w całości lub w części ze środków publicznych, dotyczących infrastruktury technicznej lub kanałów technologicznych, określających:
  • lokalizację i rodzaj robót,
  • element infrastruktury technicznej lub kanału technologicznego, którego roboty dotyczą,
  • przewidywaną datę rozpoczęcia robót i czas ich trwania,
  • dane kontaktowe w sprawach koordynacji robót budowlanych.

Przez infrastrukturę techniczną, należy rozumieć każdy element infrastruktury lub sieci (nie tylko telekomunikacyjnej), który może służyć do umieszczenia w nim lub na nim elementów infrastruktury lub sieci telekomunikacyjnej, nie stając się jednocześnie aktywnym elementem tej sieci telekomunikacyjnej („nieaktywne” elementy). Kable nie są traktowane jako infrastruktura.

W przypadku niezłożenia bądź nieterminowego złożenia raportu, prezes UKE będzie mógł nałożyć na operatora karę finansową w wysokości do 3 proc. przychodu osiągniętego w ubiegłym roku.

Źródło: Okablowani.pl