TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PUNKTU INFORMACYJNEGO DO SPRAW TELEKOMUNIKACJI

 
Zgodnie z art. 20. ust 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw:
1. informacje, o których mowa w art. 29c ust. 1 i art. 29d ust. 1–4, 6 i 7 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych  przekazuje się po raz pierwszy do dnia 1 października 2016 r.
2. Właściwi zarządcy dróg przekazują Prezesowi UKE w tym terminie posiadane w postaci elektronicznej informacje:
a) o kanałach technologicznych zlokalizowanych w pasie drogowym, na obszarze jego właściwości, w zakresie, o którym mowa w art. 29b ust. 1 pkt 3 lub 4 Ustawy;
b) w zakresie, o którym mowa w art. 29b ust. 1 pkt 3 Ustawy, o infrastrukturze technicznej, dla której zarządca drogi wydał decyzję, o której mowa w art. 39 ust. 3 lub art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm. – zwanej dalej ,,ustawą o drogach publicznych”).
3. Obowiązek przekazania informacji obciążający wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), starostów i marszałków województw obejmuje informacje o obowiązujących stawkach opłaty za zajęcie pasa drogowego w celach, o których mowa w art. 40 ust. 2 pkt 1–3 ustawy o drogach publicznych, ustalonych w drodze uchwały, o której mowa w art. 40 ust. 8 tej ustawy.
4. Do dnia 1 października 2016 r. także operator sieci, w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt 8 Ustawy, może przekazać Prezesowi UKE informacje, o których mowa w art. 29b ust. 1 pkt 3 lub 4 Ustawy w celu ich udostępnienia przez punkt informacyjny do spraw telekomunikacji.
5.  Informacje należy przekazać z wykorzystaniem platformy ePUAP, za pośrednictwem formularzy:

  • formularz służący do przekazywania informacji o infrastrukturze technicznej lub kanale technologicznym
  • formularz służący do przekazywania informacji o wykonywanych lub planowanych robotach budowlanych dotyczących infrastruktury technicznej lub kanału technologicznego
  • formularz służący do przekazywania informacji o obowiązujących stawkach opłaty za zajęcie pasa drogowego.
Michal.Koch
Michal.Koch
Dziennikarz i researcher. Tworzy teksty o najnowszych technologiach, 5G, cyberbezpieczeństwie i polskiej branży telekomunikacyjnej.

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Gmail i nowy sposób odpowiadania na e-maile

Gmail wprowadza zmianę. Będzie to nowy sposób odpowiadania na e-maile. Dla fanów czatów, który...

Programy CAD – projektuj bez ograniczeń z ZWCAD

ZWCAD 2024 to intuicyjne i kompleksowe oprogramowanie CAD, które umożliwia użytkownikom tworzenie precyzyjnych rysunków...

Nowość w Google Maps przydatna przy parkowaniu

W Google Maps kolejne nowe funkcje. Tym razem dotyczy to Android Auto, chociaż w...

Fundacja Lokalni została organizacją pożytku publicznego

W Krajowym Rejestrze Sądowym 21 listopada pojawił się wpis z informacją o nadaniu Fundacji...