Prezes UKE zbiera dane dotyczące szerokopasmowego dostępu do internetu

342

 
Prezes UKE wzywa do przekazania danych dotyczących szerokopasmowego dostępu do Internetu. Są one zbierane w związku z obowiązkiem współpracy Prezesa UKE z Komisją Europejską. Wezwanie dotyczy wyłącznie przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy otrzymają pisma wzywające do przesłania danych.
Sposoby przekazania wypełnionego formularza:

  • w formie elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu osoby/osób uprawnionej/nych do reprezentowania firmy zgodnie z KRS, CEIDG bądź z podpisem prawidłowo ustanowionego pełnomocnika;
  • w formie papierowej z podpisem osoby/osób uprawnionej/nych do reprezentowania przedsiębiorcy zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS), Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG) bądź z podpisem prawidłowo ustanowionego pełnomocnika.

Odpowiedzi należy udzielić w nieprzekraczalnym terminie do 20 września 2017 r.
Wszelkie wątpliwości należy słać na adres: dorota.wilkowska@uke.gov.pl
[źródło: http://www.uke.gov.pl]