Prezes UKE odpowiada w BEREC za roaming, ramy regulacyjne oraz sieci bezprzewodowe

197

 

Pierwszy efekt prac grupy roamingowej to wydanie przez BEREC wytycznych w sprawie tzw. usług łączności wewnątrzunijnej.

Od 15 maja 2019 r. usługi te będą regulowane zgodnie z rozporządzeniem 2015/2120, które wprowadza stawki dla konsumentów: nie więcej niż 19 eurocentów za minutę międzynarodowego połączenia głosowego w UE oraz nie więcej niż 6 eurocentów za SMS. Wytyczne będą określały m.in. kryteria do uwzględnienia przez organy regulacyjne przy ocenie zasadności odstępstw od tych stawek. Ponadto grupa regularnie monitoruje rynek roamingu w krajach UE i przygotuje opinię w sprawie jego funkcjonowania na potrzeby przeglądu Komisji Europejskiej.

Grupa ds. ram regulacyjnych podejmie prace nad stworzeniem baz danych numeracji, dostosowaniem regulaminów i procedur BEREC do nowych przepisów oraz działania wspierające organy regulacyjne w procesie transpozycji. Będzie także zaangażowana w przygotowanie wytycznych ułatwiających spójne wdrażanie przepisów Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej (EKŁE) dotyczących:

  • ujednoliconego wzoru zgłoszeń o zamiarze rozpoczęcia dostarczania sieci i usług łączności elektronicznej, co będzie ułatwieniem dla przedsiębiorców (art. 12 ust. 4 EKŁE),
  • wspólnych kryteriów oceny zdolności zarządzania zasobami numeracyjnymi oraz ryzyka ich wyczerpania (art. 93 ust. 2 EKŁE),

Grupa ds. ewolucji sieci bezprzewodowych realizuje projekt związany z rozwojem 5G w krajach UE oraz będzie zaangażowana w forum wzajemnej oceny organizowane przez Zespół ds. Polityki Spektrum Radiowego (RSPG) w celu wymiany poglądów na temat planowanych procedur selekcyjnych. Jak inne grupy przygotuje również wytyczne wynikające z EKŁE, tj. w sprawie sposobu oceny skuteczności publicznych ostrzeżeń przekazywanych za pomocą różnych środków (art. 110 ust. 2 EKŁE).BEREC sfinalizuje również po konsultacjach publicznych wspólne stanowisko w sprawie współdzielenia infrastruktury. Zawiera ono kryteria, którymi krajowe organy regulacyjne mogą kierować się przy ocenie umów o współdzieleniu infrastruktury telekomunikacyjnej w sieciach mobilnych, w przypadkach gdy taka ocena pozostaje w ich kompetencji.

Objęcie przez Marcina Cichego nadzoru nad grupami roboczymi BEREC to kolejny etap realizacji strategii Prezesa UKE 2017-2021 w obszarze aktywności na arenie międzynarodowej. Zaangażowanie w BEREC na poziomie zarządczym wzmocni głos polskiego regulatora na poziomie unijnym i będzie doskonałą okazją do dalszego umacniania merytorycznego wizerunku instytucji za granicą.

[źródło: UKE]