Prawo Komunikacji Elektronicznej – planowane zmiany

571
fot. Pixabay

29 lipca ruszyły publiczne konsultacje projektu Prawa Komunikacji Elektronicznej (PKE) oraz przepisów wprowadzających PKE. Na zgłaszanie uwag zainteresowane osoby mają czas do 28 sierpnia.

Jakie zmiany przewiduje ustawodawca w zakresie wpisów w rejestrze przedsiębiorców telekomunikacyjnych?

Największą zmianą jest elektronizacja wniosku. Wniosek o wpis (jak również o aktualizację wpisu i wykreślenie) obowiązkowo będzie składany na elektroniczną skrzynkę podawczą w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym.

Kolejną nowością jest zakreślenie terminu na złożenie wniosku o aktualizację wpisu. Dotychczas w razie zmiany danych objętych wpisem, wniosek o aktualizację miał być składany „niezwłocznie”. W planowanym stanie prawnym operatorzy będą mieć na to tylko 7 dni pod rygorem nałożenia administracyjnej kary pieniężnej.

Zmianie ma ulec zakres danych, jakie będą zamieszczane we wniosku o wpis. W porównaniu do obecnego zakresu danych (tj. art. 10 ust. 4 prawa telekomunikacyjnego), nowością będzie wskazanie adresu strony internetowej (o ile przedsiębiorca taką posiada).

Odpowiednikiem dotychczasowych informacji o:

  • osobie upoważnionej do kontaktowania się w nagłym przypadku związanym z funkcjonowaniem sieci telekomunikacyjnej lub świadczeniem usługi telekomunikacyjnej (art. 10 ust. 4 pkt. 6 PT), oraz
  • przewidywanej dacie rozpoczęcia działalności (art. 10 ust. 4 pkt 9 PT)

będą informacje o:

  • osobie upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy przed Prezesem UKE (projektowany art. 6 ust. 1 pkt. 4 PKE) oraz
  • data rozpoczęcia działalności (a nie jak dotychczas, przewidywana data – projektowany art. 6 ust. 1 pkt. 6) PKE).

Przedsiębiorcy, którzy w dniu wejścia w życie PKE będą już wpisani w rejestrze PT, będą mieć 6 miesięcy na zaktualizowanie wpisów pod rygorem wykreślenia z rejestru.

Źródło: Okablowani.pl