TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Polski Ład dla firm telekomunikacyjnych – co oznacza?

26 lipca 2021 roku Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, szerzej znany jako podatkowy „Polski Ład”. Projekt ustawy został przyjęty na posiedzeniu Sejmu 1 października 2021 r. Planowane wejście w życie przygotowanych zmian to 1 stycznia 2022 r.

Projekt ustawy, oprócz korzystnych i oczekiwanych modyfikacji obowiązujących przepisów (podwyższenie kwoty wolnej od podatku, podwyższenie kwoty II progu podatkowego, czy też możliwość korzystania z nowych ulg), przewiduje zmiany, które negatywnie odbiją się na podatnikach, w szczególności tych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz działających w formie spółki cywilnej lub spółek osobowych.

Planowane rozwiązania, szczególnie te dotyczące składki zdrowotnej, skutkować będą radykalnym wzrostem opodatkowania dochodów osób fizycznych z działalności gospodarczej, bez względu na to czy wybiorą oni podatek liniowy czy skalę podatkową.

Z uwagi na wpływ nowych przepisów na poziom obciążeń fiskalnych i około fiskalnych przedsiębiorców, warto zapoznać się z najważniejszymi założeniami Polskiego Ładu. Jednocześnie należy rozważyć, czy istnieje możliwość wprowadzenia modyfikacji w aktualnie stosowanych przez przedsiębiorców zasadach rozliczeń, aby nadchodzące zmiany były możliwie bezbolesne.

Polski Ład – jedna ręka daje, dwie inne odbierają

Wzrost kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł

Nowelizacja wprowadza kwotę wolną od podatku w wysokości 30 tys. zł (obecnie kwota wolna wynosi 8 tys. zł), która będzie miała zastosowanie do wszystkich podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych. Nowe przepisy nie wprowadzają możliwości korzystania z kwoty wolnej od podatku przez przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym.

Waloryzacja II progu podatkowego

Nowelizacja zakłada zmianę dotyczącą opodatkowania na zasadach ogólnych. Po wprowadzonych zmianach, 32% podatek opłacany będzie od nadwyżki dochodów ponad kwotę 120 tys. zł rocznie.  Dochody poniżej tej kwoty, opodatkowane będą stawką w wysokości 17%.

Dotkliwa składka na ubezpieczenie zdrowotne

Na chwilę obecną, w przypadku przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, składka zdrowotna opłacana jest ryczałtowo. Podstawą wymiaru składki zdrowotnej jest 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale poprzedniego roku, włącznie z wypłatami z zysku. Znaczącą część składki podatnik może odliczyć od podatku na zasadach określonych w art. 27b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odliczenie realizowane jest już na etapie obliczania zaliczek na podatek.

Polski Ład wprowadza w sferze składki zdrowotnej daleko idące zmiany. W zależności od tego, którą z form opodatkowania wybierze przedsiębiorca, zapłaci składkę zdrowotną w różnej wysokości. W konsekwencji wysokość składki zdrowotnej będzie zależeć od przychodu lub dochodu albo od minimalnego lub średniego wynagrodzenia za pracę.

W odniesieniu do przedsiębiorców, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych, przy zastosowaniu skali podatkowej, składka zdrowotna została ustalona w stawce 9% od osiągniętego dochodu. Oznacza to wzrost realnego obciążenia podatkowego do 26% w I progu podatkowym i 41% w II progu podatkowym.

W przypadku przedsiębiorców rozliczających się liniowo składka zdrowotna wyniesie 4,9% dochodu. Wysokość składki zdrowotnej nie będzie mogła jednak być niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku. Przekłada się to na wzrost realnej stopy opodatkowania do 23,9%.

Z kolei dla przedsiębiorców rozliczających się podatkiem zryczałtowanym zostaną ustanowione progi przychodowe determinujące wysokość składki. Podatnicy o rocznych przychodach do 60 tys. zł będą płacić składkę w wysokości 9% od 60% przeciętnego wynagrodzenia. Dla podatników o przychodach między 60 tys. zł a 300 tys. zł składka będzie liczona od 100% przeciętnego wynagrodzenia, zaś dla podatników o przychodach ponad 300 tys. zł od 180% przeciętnego wynagrodzenia.

Nowelizacja wprowadza także obciążenia z tytułu składki zdrowotnej dla członków zarządu spółek kapitałowych. Do tej pory członkowie zarządu spółek nie mieli obowiązku opłacania składki zdrowotnej. Członkowie zarządu spółek od 2022 roku będą opłacać 9% składkę zdrowotną, a podstawą obliczenia ich składki zdrowotnej będzie kwota wynagrodzenia pobieranego z tytułu powołania do zarządu.

Wzrostom obciążeń z tytułu składki zdrowotnej towarzyszyć będzie zniesienie uprawnienia do odliczenia składki od podatku co przełoży się na dodatkowe zwiększenie obciążeń na tej płaszczyźnie.

~~~

W drugiej części artykułu poruszony zostanie temat ulgi dla klasy średniej, podatku od “wielkich korporacji” i estońskiego CIT-u w polskim systemie podatkowym oraz tego, jak operatorzy telekomunikacyjni mogą przygotować się do nowych regulacji.

Autorzy:

Maciej Jojczyk, radca prawny, ekspert od spraw podatkowych w Brightspot

Marcin Hejduk, prawnik, ekspert od spraw podatkowych w Brightspot

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Narzędzia do obróbki kabli firmy Jonard w xbest.pl!

xbest.pl został dystrybutorem dużego, amerykańskiego producenta - firmy Jonard, który znany jest z wytwarzania...

Nie czekaj, dołącz do Lokalnych!

Wsparcie i łączenie sił przyświecają małym i średnim operatorom telekomunikacyjnym od dawna. Wspólne działania...

Gmail i nowy sposób odpowiadania na e-maile

Gmail wprowadza zmianę. Będzie to nowy sposób odpowiadania na e-maile. Dla fanów czatów, który...

Programy CAD – projektuj bez ograniczeń z ZWCAD

ZWCAD 2024 to intuicyjne i kompleksowe oprogramowanie CAD, które umożliwia użytkownikom tworzenie precyzyjnych rysunków...