Poczta Polska i MON współpracują dla cyberbezpieczeństwa

35

Minister Obrony Narodowej RP reprezentowany przez Dyrektora Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni oraz Prezes Poczty Polskiej podpisali porozumienie o współpracy w zakresie obrony cyberprzestrzeni. Działania będą dotyczyć wymiany informacji, wzajemnego korzystania z doświadczeń i współpracę w obsłudze incydentów cyberbezpieczeństwa.

MON współtworzy krajowy system cyberbezpieczeństwa. Poczta Polska w rozumieniu ustawy o Prawie pocztowym jest operatorem wyznaczonym. Realizuje zadania na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Współpraca ta ma podnieść poziom cyberbezpieczeństwa w Polsce.

– Poczta Polska musi uwzględniać w swym działaniu elementy cyberbezpieczeństwa – zagrożenia cały czas rosną, dlatego warto walczyć o zaufanie klientów, dbając o ich poczucie bezpieczeństwa. By ten cel osiągnąć musi także dołączyć do liderów rynku w obszarze cyberbezpieczeństwa. Współpraca z Ministerstwem Obrony Narodowej będzie miała kluczową rolę w tym procesie  – mówi Krzysztof Falkowski, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej.

Teraz obie instytucje będą podejmować wspólne działania oparte o wymianę informacji o cyberbezpieczeństwie. Będą wzajemnie korzystać ze swoich doświadczeń i wiedzy. Planowane jest organizowanie szkoleń, wizyt studyjnych i konferencji oraz przenoszenie personelu w celu odbycia praktyk.

Współpraca dotyczyć ma również obsługi incydentów cyberbezpieczeństwa. W tym celu będą organizowane ćwiczenia z zakresu reagowania na tego typu sytuacje, analizy złośliwego oprogramowanie i ograniczenia skutków takich sytuacji.

– Porozumienie umożliwi nam wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk. Ważną rolę w naszej współpracy będą odgrywały szkolenia, stałe zwiększanie świadomości użytkowników o zagrożeniach oraz możliwych sposobach obrony, a także budowanie zasobów eksperckich zdolnych stawić czoła wyzwaniom w obszarze cyberbezpieczeństwa – podkreślił Tomasz Zdzikot, prezes zarządu Poczty Polskiej.

Nad całością czuwać ma Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego MON (CSIRT). Pracuje on w ramach Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

– Robimy to [zapewnienie cyberbezpieczeństwa- przyp.red.] nie tylko poprzez stałe monitorowanie resortowych sieci teleinformatycznych i zapobieganie incydentom, ale też przez aktywną wymianę wiedzy, informacji i doświadczeń z naszymi partnerami, zarówno krajowymi jak i zagranicznymi. CSIRT MON we współpracy z pozostałymi podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w trybie ciągłym, 24/7/365 prowadzi dynamiczną analizę ryzyka i reaguje na zgłoszone incydenty – mówi  gen. bryg. Karol Molenda, dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

Poczta Polska i Mon mają też współpracować w kwestiach inicjowania i prowadzenia projektów. Będą one dotyczyły głównie IT i cyberbezpieczeństwa.

Źródło treści i zdjęcia: media.poczta-polska.pl