Ministerstwo Cyfryzacji czeka na opinie w sprawie funkcjonowania Aktu o Cyberbezpieczeństwie

Od 14 lipca do 16 września Ministerstwo Cyfryzacji zachęca wszystkich zainteresowanych do przesyłania swoich opinii na temat Aktu o cyberbezpieczeństwie. W ramach tego przeglądu, istniejące przepisy mają być poddane analizie w celu oceny ich skuteczności i adekwatności w działaniach na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa cyfrowego w Unii.

Akt o cyberbezpieczeństwie, który wszedł w życie 27 czerwca 2019 roku, jest kluczowym dokumentem ustanawiającym europejskie ramy certyfikacji cyberbezpieczeństwa dla produktów i usług ICT. Ponadto, akt ten tworzy podstawowe zasady funkcjonowania Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA), której rolą jest wsparcie państw członkowskich w radzeniu sobie z incydentami cybernetycznymi oraz wzmacnianie koordynacji działań UE w przypadku transgranicznych cyberataków i kryzysów na dużą skalę.

Ważnym celem tego przeglądu jest ustalenie, czy obecne przepisy zawarte w Akcie o cyberbezpieczeństwie rzeczywiście spełniają swoją rolę. Kluczowymi kwestiami, które są poddane analizie, są:

  1. Skuteczność i efektywność działań Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA): Warto zbadać, czy ENISA skutecznie spełnia swoją rolę w zakresie reagowania na zagrożenia i wspierania państw członkowskich w sytuacjach kryzysowych związanych z cyberbezpieczeństwem. Jeżeli agencja nie spełnia oczekiwań, konieczne może być dostosowanie jej struktury lub funkcji.
  2. Adekwatność mandatu ENISY do realizowanych przez nią zadań: Czy ENISA posiada odpowiednie uprawnienia i kompetencje do skutecznego działania w dynamicznym środowisku cyberbezpieczeństwa? Przegląd powinien ocenić, czy agencja ma dostateczne zasoby i uprawnienia, aby sprostać nowym wyzwaniom.
  3. Wpływ Aktu o cyberbezpieczeństwie na zapewnienie odpowiedniego poziomu cyberbezpieczeństwa produktów ICT, usług ICT i procesów ICT w Unii oraz funkcjonowanie rynku wewnętrznego: Akt powinien wspierać rozwój innowacyjnych i bezpiecznych technologii, a jednocześnie chronić interesy konsumentów i przedsiębiorstw. Dlatego istotne jest, aby sprawdzić, czy aktywność regulacyjna w zakresie cyberbezpieczeństwa wpłynęła pozytywnie na podniesienie poziomu bezpieczeństwa cyfrowego i konkurencyjności na rynku wewnętrznym.

Wszyscy zainteresowani i zaangażowani w rozwijanie cyberbezpieczeństwa w Unii Europejskiej mają teraz szansę wyrazić swoje opinie na temat Aktu o cyberbezpieczeństwie i wnioskować o ewentualne zmiany lub ulepszenia. Biorąc pod uwagę coraz większe zagrożenia związane z cyberatakami, uczestnictwo społeczności cyfrowej w tym przeglądzie jest kluczowe dla zapewnienia skutecznej ochrony naszej cyfrowej przestrzeni.

Ostateczne rezultaty przeglądu będą miały wpływ na kształt przyszłych regulacji w dziedzinie cyberbezpieczeństwa w UE. Będzie to również szansa na wzmocnienie współpracy pomiędzy państwami członkowskimi i wzmocnienie zdolności UE do przeciwdziałania współczesnym zagrożeniom cyfrowym. Oczekuje się, że po zakończeniu procesu przeglądu, zaktualizowany Akt o cyberbezpieczeństwie będzie bardziej efektywnym narzędziem w zapewnianiu bezpieczeństwa naszej coraz bardziej zcyfryzowanej rzeczywistości.

Źródło: gov.pl