TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Konkurs na budowę sieci w POPC

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło konkurs na budowę sieci z dofinansowaniem ze środków unijnych z perspektywy finansowej 2014-2020. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 600 mln zł.

Jak podkreśla CPPC, w ramach działania 1.1 dofinansowanie udzielane jest projektom o zasięgu ogólnokrajowym, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego I Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”. Cel ten będzie realizowany poprzez działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.
Wsparcie może być udzielone na projekty realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, polegające na budowie sieci NGA, zapewniających gwarantowaną przepustowość co najmniej 30 Mb/s do użytkownika końcowego.
CPPC opublikowało listy obszarów wsparcia wraz z intensywnością pomocy i minimalnymi wymaganiami pokryciowymi dla każdego z nich. Obszarów wsparcia jest 230. Maksymalny poziom dofinansowania dla regionów słabiej rozwiniętych wynosi 85 proc. kosztów kwalifikowanych Projektu, natomiast dla regionów lepiej rozwiniętych (Mazowsza) wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowanych Projektu, przy czym maksymalna kwota dofinansowania lub maksymalny poziom dofinansowania dla Projektu na danym obszarze została wskazana w Regulaminie konkursu.
Łączna wartość dofinansowania we wszystkich wnioskach o dofinansowanie złożonych przez jednego wnioskodawcę w ramach jednego naboru nie może przekroczyć kwoty 25 mln zł. Kwoty maksymalnych dotacji wahają się od 2,5 mln do 5,2 mln zł (przeważają kwoty 3-4 mln zł), a ich udział w całym projekcie może wynosić od 55 proc. do 70 proc.
Źródło: CPPC, Polska Szerokopasmowa
Zdjęcie: techzilla.it

przeczytaj najnowszy numer isporfessional

Najnowsze