Kolejne zapytanie ofertowe NASK w ramach OSE2021

55

NASK ogłosiło zapytanie ofertowe „Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się Szkoły, a punktem wymiany ruchu z siecią Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” (Części nr 1 – 875).

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się szkoły, a punktem wymiany ruchu z Siecią OSE. Łącza szerokopasmowe mają być zakończone w szkole stykiem Ethernet oraz spełniać gwarantowaną symetryczną przepływność co najmniej 100Mb/s każde – przy zachowaniu zdefiniowanych parametrów jakościowych.

Termin realizacji zamówienia wynosi 60 miesięcy od daty uruchomienia usługi transmisji danych.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej tj. wykażą, iż posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności telekomunikacyjnej zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 z późn.zm.) i są podmiotem wpisanym do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych lub rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z nich musi posiadać wyżej wymienione uprawnienia.

Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona, pod rygorem nieważności, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. w formie skanów, podpisanych przez osobę upoważnioną do reprezentowania qykonawcy lub w postaci elektronicznej i opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, przesłanych na adres: zakupy.ose@nask.pl.

Termin składania ofert upływa 2 marca 2021 r. do godz. 10:00.

Zapytanie ofertowe dostępne jest na stronie BIP NASK.

Źródło: BIP NASK