Jak zostać operatorem telekomunikacyjnym?

64

Działalność telekomunikacyjna podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców (wskazuje na to art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz art. 43 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców) – jest zatem działalnością regulowaną prawnie. Jakie kroki należy podjąć, aby zostać operatorem telekomunikacyjnym w Polsce?

Działalność komunikacyjna – definicja

Rejestr przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzi Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Przedmiotem wniosku o wpis do rejestru może być:

 • Dostarczanie sieci telekomunikacyjnych – przygotowywanie sieci telekomunikacyjnej w sposób umożliwiający świadczenie w niej usług, jej eksploatację, nadzór nad nią lub umożliwienie dostępu telekomunikacyjnego);
 • działalność komunikacyjna, świadczenie usług telekomunikacyjnych – wykonywanie usług za pomocą własnej sieci, z wykorzystaniem sieci  innego operatora lub sprzedaż we własnym imieniu i na własny rachunek  usługi telekomunikacyjnej wykonywanej przez innego dostawcę usług);
 • świadczenie usług towarzyszących – usług związanych z siecią lub usługami telekomunikacyjnymi, które umożliwiają lub wspierają dostarczanie usług za pośrednictwem tych sieci lub usług, lub które mogą służyć do tego celu, i obejmują między innymi systemy translacji numerów lub systemy o równoważnych funkcjach, systemy dostępu warunkowego i elektroniczne przewodniki po programach, jak również inne usługi, takie jak usługi identyfikacji, lokalizacji oraz sygnalizowania obecności.

Pojęcie działalności regulowanej oznacza, że jej wykonywanie wymaga spełnienia szczególnych warunków określonych przez ustawę prawo telekomunikacyjne.

Jak rozpocząć działalność telekomunikacyjną

Aby zostać operatorem telekomunikacyjnym trzeba:

 • zarejestrować działalność gospodarczą w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
 • złożyć wniosek o wpis do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych.

Wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych – jak złożyć

Wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych można złożyć listownie, elektronicznie lub podczas wizyty w urzędzie.

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych może złożyć:

 • przedsiębiorca,
 • inny podmiot uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów,
 • przedsiębiorca telekomunikacyjny z państwa członkowskiego albo państwa, które zawarło ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi umowę regulującą swobodę świadczenia usług, który czasowo świadczy usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Także jednostki samorządu terytorialnego mogą sprowadzić działalność w zakresie telekomunikacji pod warunkiem zarejestrowania się w rejestrze jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji prowadzonym przez Prezesa UKE. Obywa się to na takich samych zasadach jak w przypadku przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Jeśli wnioskodawca jest przedsiębiorcą, UKE bada czy:

 1. wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem,
 2. przedsiębiorca został wykreślony z rejestru i wydana została decyzja o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wnioskiem w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku z powodów:
 • złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania tej działalności, niezgodnego ze stanem faktycznym
 • nieusunięcia naruszeń warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej w wyznaczonym przez urząd terminie
 • stwierdzenia przez urząd rażącego naruszenia warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej przez przedsiębiorcę.

W ciągu 7 dni od dnia wpisu w rejestrze, Prezes UKE wydaje zaświadczenie o wpisie z urzędu.

Procedura jest bezpłatna, a dodatkowe opłaty mogą pojawić się w przypadku realizacji usługi przez pełnomocnika.

Wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych – dokumenty

Niezbędne dokumenty:

 • pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych,
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo,
 • wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Aby przedsiębiorcę mógł reprezentować przedstawiciel niezbędne będzie dołączenie pełnomocnictwa oraz dowodu zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (w wysokości 17 zł). Pełnomocnictwo udzielane mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom oraz rodzeństwu nie podlega opłacie skarbowej.

Wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych należy uzyskać przed rozpoczęciem działalności.

Urząd Komunikacji Elektronicznej jest organem odpowiedzialnym za sprawdzenie, czy dostarczono wszystkie dokumenty i podano dane niezbędne we wniosku. Jeśli Urząd stwierdzi, że istnieją braki formalne, to wezwie do poprawienia wniosku w terminie co najmniej 7 dni od otrzymania wezwania. Brak usunięcia braków skutkować będzie odrzuceniem wniosku.

Wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych – co zawiera

Prezes UKE dokonuje wpisu do rejestru po dokonaniu pozytywnej weryfikacji wniosku w terminie 7 dni od dnia jego wpływu.

Rejestr obejmuje następujące informacje:

 • kolejny numer wpisu do rejestru,
 • datę wpływu wniosku o wpis do rejestru oraz datę dokonania wpisu,
 • dane, podane we wniosku wynikające z ustawy Prawo telekomunikacyjne,
 • inne informacje wskazane w ustawie.

Odmowa wpisu do rejestru

Odmowa wpisania do rejestru przedsiębiorców następuje w przypadku, gdy wnioskodawca nie spełnia warunków niezbędnych do uzyskania wpisu. Wówczas Prezes UKE wydaje wtedy decyzję o odmowie wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

W przypadku odmowy wpisania do rejestru przedsiębiorcy przysługuje możliwość złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Można również złożyć skargę bezpośrednio do sądu (bez wcześniejszego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy). W takim przypadku termin wynosi 14 dni licząc od daty otrzymania decyzji.

Wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych – osoby z zagranicy

Również przedsiębiorcy telekomunikacyjni z państwa członkowskiego albo państwa, które zawarło ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi umowę regulującą swobodę świadczenia usług, którzy czasowo świadczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi na zasadach określonych odpowiednio w przepisach Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym albo w przepisach innej umowy regulującej swobodę świadczenia usług (art. 10 ust. 1 ustawy – Prawo telekomunikacyjne), są zobowiązani do wpisania działalności do rejestru.

Tacy przedsiębiorcy podlegają wpisowi do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych bez konieczności uprzedniego uzyskania wpisu do odpowiedniego rejestru przedsiębiorców.

Osoby zagraniczne z państw członkowskich (zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dalej: „Uzu”) mogą co do zasady prowadzić działalność na takich samych zasadach jak obywatele polscy tzn. po uzyskaniu wpisu do CEIDG lub KRS.

Źródło: gov.pl / bip.uke.gov.pl