Inwestycje telekomunikacyjne – szkolenia Ministerstwa Cyfryzacji dla Służby Cywilnej

5185

 

Ministerstwo Cyfryzacji w okresie od dnia 21 XI do dnia 23 XII 2019 r. przeprowadzi na terenie 16 województw – 18 nieodpłatnych szkoleń tematycznych z zakresu realizacji inwestycji telekomunikacyjnych. Szkolenia są dedykowane pracownikom urzędów wojewódzkich oraz wojewódzkich i powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego.

Szkolenia dotyczyć będą kwestii stosowania procedur administracyjnych, związanych z procesem inwestycyjnym w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej (w tym mobilnej). Przedstawiona zostanie również tematyka obowiązków uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego i budowlanego, w szczególności wynikających z przepisów:

  • kodeksu postępowania administracyjnego, z uwzględnieniem zmian w obowiązujących przepisach;
  • ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych i jej ostatniej nowelizacji z dnia 30 sierpnia 2019 r.;
  • prawa budowlanego (terminy, zawiadamianie stron, wydawanie decyzji, przyjmowanie zgłoszeń);
  • ustawy o drogach publicznych;
  • ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (m.in. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy);
  • prawa ochrony środowiska;
  • rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Celem szkoleń jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników Służby Cywilnej, wykonujących bardzo ważne obowiązki związane z budową infrastruktury telekomunikacyjnej. Szkolenia będą prowadzone przez ekspertów Wykonawcy wyłonionego do realizacji szkoleń – firmę Audytel S.A. i są finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Redukcja kosztów budowy sieci szerokopasmowych – etap II” oraz z budżetu państwa.  W związku z powyższym zapraszam do udziału w szkoleniach pracowników wyżej wskazanych urzędów

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z pracownikami Departamentu Telekomunikacji Ministerstwa Cyfryzacji odpowiedzialnymi za koordynację całego przedsięwzięcia:

Kontakt z organizatorem szkoleń pod adresem: szkolenia.mc@audytel.pl.

[źródło: MC]