Inwestycje a budżet operatora (1)

Rozpoczynamy cykl artykułów na temat budżetu inwestycyjnego. Wieloletnia praktyka funkcjonowania małych i średnich operatorów operatorów telekomunikacyjnych na polskim rynku oznaczała wybudowanie tysięcy kilometrów sieci światłowodowych. Decyzje inwestycyjne często podejmowane były przy tym jedynie w oparciu o intuicje przedsiębiorców. Nie zaszkodzi metod, które sprawdzały się latami, podbudować rzetelną wiedzą ekonomiczną. W końcu żyjemy już w innej rzeczywistości.

Inwestycje? Komu to potrzebne

Dlaczego przedsiębiorstwa powinny realizować inwestycje? Z kilku kluczowych powodów, które wpływają na ich rozwój, konkurencyjność i długoterminowy sukces. Konkretnie zaś mówiąc, główne powody można zdefiniować w następujący sposób:

  • wzrost i rozwój – inwestycje pozwalają przedsiębiorstwom osiągnąć wzrost poprzez rozwijanie nowych produktów, usług lub technologii, ekspansję na nowe rynki, oraz zwiększenie zdolności produkcyjnych. Ponadto, dzięki inwestycjom przedsiębiorstwa mogą wykorzystać swoje potencjalne źródła przychodów i osiągnąć większą skalę operacji;
  • konkurencyjność – inwestowanie pozwala przedsiębiorstwom poprawić swoją konkurencyjność na rynku. Poprzez modernizację i unowocześnianie procesów produkcyjnych i świadczenia usług oraz wdrażanie innowacji, przedsiębiorstwa mogą dostarczać bardziej efektywne i atrakcyjne produkty lub usługi, co przyciąga klientów i pozwala utrzymać pozycję lidera w branży; 
  • innowacje – inwestycje w badania i rozwój są kluczowe dla tworzenia innowacyjnych rozwiązań. Przedsiębiorstwa mogą tworzyć nowe produkty, usługi, technologie czy procesy, które mogą zmienić rynek lub branżę. Inwestycje w innowacje pozwalają przewyższać konkurencję i tworzyć przewagę konkurencyjną;
  • efektywność operacyjna – inwestycje mogą pomóc w poprawie efektywności operacyjnej przedsiębiorstwa. Modernizacja sprzętu, automatyzacja procesów, czy wdrożenie nowych technologii mogą skutkować zwiększeniem wydajności, redukcją kosztów produkcji oraz ograniczeniem strat;
  • dywersyfikacja ryzyka – inwestycje pozwalają przedsiębiorstwom dywersyfikować swoje źródła przychodów i zminimalizować ryzyko związanego z koncentracją na jednym produkcie lub rynku. Dzięki różnorodnym inwestycjom firma jest mniej podatna na zmiany w warunkach rynkowych;
  • zyski i zwroty – inwestycje mają potencjał przynieść przedsiębiorstwu zyski i zwroty z zainwestowanego kapitału. Mogą to być zarówno zyski krótkoterminowe (np. dywidendy), jak i długoterminowe (np. wzrost wartości akcji). Inwestycje pozwalają na generowanie dodatkowych źródeł dochodu dla przedsiębiorstwa;
  • długoletnia strategia – inwestycje są często elementem długoletniej strategii przedsiębiorstwa. Pomagają w budowaniu trwałej przewagi konkurencyjnej i utrzymywaniu zrównoważonego wzrostu w dłuższym okresie;
  • odpowiedź na zmiany rynkowe – inwestycje pozwalają przedsiębiorstwom dostosować się do zmieniających się warunków rynkowych i technologicznych. Mogą to być inwestycje reaktywne w odpowiedzi na nowe trendy czy konkurencję;
  • wzrost wartości dla szerokiego kręgu interesariuszy – realizacja skutecznych inwestycji przyczynia się do zwiększenia wartości przedsiębiorstwa dla jego interesariuszy, takich jak udziałowcy, akcjonariusze, pracownicy, dostawcy czy społeczność lokalna.

Poziom wydatków inwestycyjnych

Skoro proces inwestycyjny jest taki ważny, zobaczmy zatem jak wygląda poziom wydatków inwestycyjnych tzw. CAPEX (CAPEX – to skrót od anglojęzycznego terminu “Capital Expenditure”, który w języku polskim można przetłumaczyć jako “wydatki inwestycyjne” lub “wydatki kapitałowe) członków ETNO na przestrzeni lat 2016-2021. 

ETNO to Europejskie Stowarzyszenie Operatorów Telekomunikacyjnych: Jest to organizacja reprezentująca interesy operatorów telekomunikacyjnych na poziomie europejskim, której celem jest m.in. wspieranie dialogu i współpracy między operatorami oraz promowanie innowacji i rozwoju w dziedzinie telekomunikacji. Poziom tych wydatków prezentują dwa poniższe wykresy.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, diagram, Wykres

Opis wygenerowany automatycznie

Zgodnie z danymi prezentowanymi na wykresie po lewej stronie – wydatki inwestycyjne w Europie wzrosły w 2021 r. vs. 2020 o ok. 3,8 mld EUR co stanowi wzrost o ok. 7 proc., zaś udział wydatków ETNO w całości wydatków inwestycyjnych w Europie wyniósł niemal 68 proc. i spadł o ok. 2 proc. w porównaniu do 2020 r. Widać również, że struktura tych wydatków wskazuje, że wydatki na tzw. fixed access (wydatki na stały dostęp do usług telekomunikacyjnych, takich jak internet, telefon lub telewizja, poprzez określone medium przewodowe lub struktury infrastrukturalne) w 2021 r. stanowią tylko 33 proc., a 67 proc. to wydatki na infrastrukturę mobilną.

Wykres po prawej stronie wskazuje, że wydatki inwestycyjne ETNO w porównaniu do przychodów stanowią już blisko 20 proc. przychodów – tyle samo co w Chinach, ale więcej niż w USA, Japonii czy Korei Południowej. 

Zupełnie inaczej wygląda ocena poziomu inwestowania członków ETNO przez pryzmat wydatków per capita, jak również po skorygowaniu ich o PKB. Wykres poniżej wyraźnie wskazuje, że w Europie wydają znacznie mniej niż operatorzy w USA i Japonii oraz nieznacznie mniej niż w Chinach czy Korei Południowej. Co ważne, zbyt niskie wydatki per capita mogą spowodować, że osiągniecie przez Europę celów “Drogi ku cyfrowej dekadzie 2030” będzie nierealne. Szacuje się, że około 45 mln Europejczyków nie będzie mieć dostępu do światłowodu w 2030 roku. 

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, diagram

Opis wygenerowany automatycznie

Czy zatem inwestowanie jest ważne? To pytanie jest w mojej ocenie pytaniem retorycznym.

Krzysztof Zawadzki na scenie, w tle flagi zjazdu miśot
Krzysztof Zawadzki na Lokalnym Zjeździe MiŚOT