Ile zapłacą operatorzy telewizji kablowych? Są wątpliwości

1454
fot. Pixabay

W związku z uchwalonym niedawno przepisami ustawy Tarczy antykryzysowej 3.0 operatorzy telewizji kablowych mają poważne wątpliwości co do tego czy wnosić jedną czy dwie opłaty po 1,5%.

Nowa ustawa objęła podmioty dostarczających audiowizualne usługi medialne na żądanie (VOD) daniną publiczną w wysokości 1,5% przychodu uzyskanego z tytułu opłat za dostęp do udostępnianych treści albo przychodu uzyskanego z tytułu emisji przekazów handlowych. Brzmienie przepisu budzi jednak poważne wątpliwości interpretacyjne. Zdaniem PIKE, izby gospodarczej zrzeszającej operatorów telewizji kablowych, nowy podatek obciąża także ich, mimo już istniejącego obciążenia w tej samej wysokości.

– Ogólna intencja ustawodawcy wydaje się jasna; było nią poszerzenie grona podmiotów wnoszących opłatę w wysokości 1,5% – mówi Jarosław Straś, radca prawny z kancelarii itB Legal. – Natomiast w przypadku, jeśli operatorzy telewizji kablowej rzeczywiście zostaliby dwukrotnie obciążeni wpłatą na rzecz PISF należy zastanowić się, czy jest to zgodne z generalną, konstytucyjną zasadą równości wobec prawa. Przyglądając się dosłownemu brzmieniu nowych i wcześniej obowiązujących przepisów, można podzielić wątpliwości zgłaszane przez operatorów i ich przedstawicieli.

Przypomnijmy, że dotychczas podmiotami zobowiązanymi do dokonywania wpłat na rzecz PISF w wysokości 1,5% przychodów były między innymi podmioty prowadzące kina, nadawcy programu telewizyjnego, operatorzy platform cyfrowych i operatorzy telewizji kablowych.

Podmioty dostarczające usługi VOD takie jak NETFLIX, IPLA (Polsat) i Player.pl (TVN) dotychczas nie uiszczały natomiast żadnej opłaty. Szacowana wpłata na rzecz PISF w przypadku samej tylko platformy NETFLIX miałaby natomiast wynosić ponad 6,4 mln złotych.

– Największym problemem jest to, że ustawodawca w nowych przepisach nie definiuje podmiotu świadczącego audiowizualną usługę medialną na żądanie, ani też nie odnosi się do przepisów już obowiązujących, w tym sensie, że nie przewidziano wprost zakazu podwójnego obciążania daniną publiczną jeżeli dany podmiot może być jednocześnie operatorem telewizji kablowej i dostawcą VOD. Mam tutaj na myśli podobny mechanizm, który dotyczy podmiotów funkcjonujących wewnątrz grupy kapitałowej, gdzie podmiot kontrolujący może od kwoty należnej PISF odliczyć wpłatę dokonaną już przez podmiot kontrolowany – podkreśla Jarosław Straś.

Pociechą dla mniejszych operatorów jest jedynie, że z obowiązku wpłaty zwolnione są podmioty dostarczające audiowizualną usługę medialną będące mikroprzedsiębiorcami, „których liczba użytkowników wszystkich udostępnionych publicznie audiowizualnych usług medialnych w roku poprzedzającym, nie przekroczyła 1% abonentów usług transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu”.

Wpłaty na rzecz PISF dokonywane przez podmioty świadczące usługi VOD mają być przekazywane w okresach kwartalnych.