Grudniowe zalecenie Komisji (UE) a MiŚOT-y

126
Paweł Giersz z kancelarii KTW.Legal Płonka Medaj Sobota Radcowie Prawni
Paweł Giersz z kancelarii KTW.Legal Płonka Medaj Sobota Radcowie Prawni

Zgodnie z zaleceniem Komisji Unii Europejskiej krajowe organy regulacyjne, w naszym przypadku Prezes UKE, powinny przeprowadzić analizę wskazanych rynków. Celem ustalenia jest to czy dany rynek jest tego rodzaju, że uzasadnia nałożenie obowiązków regulacyjnych.

Zalecenia Komisji (UE) 2020/2245 z dnia 18 grudnia 2020 r. mają złożoną i skomplikowaną nazwę: w sprawie rynków właściwych w zakresie produktów i usług telekomunikacyjnych w sektorze łączności elektronicznej podlegających regulacji ex ante zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 ustanawiającą Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej. Po bliższym przyjrzeniu się nie mają jednak mocy wiążącej w tym znaczeniu, iż nie wprowadza żadnych dodatkowych regulacji, które miałyby bezpośrednie zastosowanie względem podmiotów dostarczających produkty i usługi na rynku telekomunikacyjnym, w tym małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych.

– Co więcej, zgodnie z treścią powyższego zalecenia, skierowane jest ono do państw członkowskich i ma tylko takie znaczenie, że krajowe organy regulacyjne co do zasady powinny przeprowadzić wskazaną analizę – komentuje mecenas Paweł Giersz z kancelarii KTW.Legal Płonka Medaj Sobota Radcowie Prawni. – Zgodnie z treścią motywu trzeciego powyższego zalecenia: jednym z celów ram regulacyjnych jest stopniowe zmniejszanie zakresu szczególnych regulacji sektorowych ex ante w miarę rozwoju konkurencji na rynku, tak aby doprowadzić do stanu, w którym rynki łączności elektronicznej będą podlegały wyłącznie prawu konkurencji. Zgodnie z powyższym celem niniejsze zalecenie służy określeniu tych rynków produktów i usług, na których regulację ex ante można uznać za uzasadnioną.

Treść motywu 18 omawianego zalecenia wskazuje natomiast, iż założenie jest takie, aby w celi zapewnienia zrównoważonej konkurencji ustanowione ex ante obowiązki prawne były nakładane wyłącznie na rynku hurtowym, gdzie działa przynajmniej jedno przedsiębiorstwo o znaczącej pozycji rynkowej oraz w przypadku gdy środki stosowane na mocy przepisów prawa konkurencji okażą się niewystarczające dla rozwiązania problemu. W motywie 20 powyższego zalecenie wprost zatem wskazano, że zalecenie to – podobnie jak zalecenie z 2014 r. – określa jedynie rynki właściwe na poziomie hurtowym, a następnie że regulację ex ante wprowadzoną na poziomie hurtowym należy uznać za wystarczającą do rozwiązania ewentualnych problemów w zakresie konkurencji na powiązanych rynkach/powiązanym rynku niższego szczebla.

Rynki hurtowe wprost określone w powyższym zaleceniu to:

  • hurtowy rynek usługi lokalnego dostępu w stałej lokalizacji, oraz
  • hurtowy rynek usługi dedykowanej przepustowości.

Treść dotychczasowych zaleceń (tj. z roku 2003, 2007 oraz 2014) prowadzi do wniosku, że ostatnim rynkiem detalicznym przewidzianym do regulacji w zaleceniu z 2007 r. był rynek dostępu do publicznej sieci telefonicznej w stałej lokalizacji dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych.

Z zestawieniem stanu regulacji rynków właściwych publikowanym przez Prezesa UKE można zapoznać się pod adresem: https://bip.uke.gov.pl/przeglad-rynkow/

– Konkludując, zdecydowanie za wcześnie jest na jednoznaczne wskazanie czy i ewentualnie w jakim zakresie, powyższe zalecenie może mieć wpływ na sytuację małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych – stwierdza Paweł Giersz. – Wszystko zależeć będzie od ustaleń i rozstrzygnięć przyjętych w postępowaniach prowadzonych przez organ regulacyjny (Prezesa UKE), w ramach których nastąpi m.in. badanie czy na rynku właściwym występuję bądź nie występuję skuteczna konkurencja, oraz może nastąpić utrzymanie, zmiana albo uchylenie obowiązków regulacyjnych nałożonych na przedsiębiorcę telekomunikacyjnego o znaczącej pozycji rynkowej lub przedsiębiorców telekomunikacyjnych zajmujących kolektywną pozycję znaczącą przed przeprowadzeniem analizy rynku. Przy czym, co istotne, postępowania te są z założenia długotrwałe, co można zauważyć analizując informacje zawarte we wspomnianym wcześniej zestawieniu stanu regulacji rynków właściwych.