Gdy pismo operatora trafia do spamu

68

Euronet wystąpił w listopadzie 2020 r. do dewelopera w gminie Choroszcz o dostęp do budynku. Jednak z uwagi na brak reakcji do lutego 2021 r. skierował sprawę do UKE. A deweloper tłumaczy się, że widocznie wniosek Euronetu trafił do spamu. Stąd brak jakiejkolwiek reakcji .

Operator po wysłaniu projektu umowy do dewelopera oczekiwał na odpowiedź. Chciał ustalić warunki dostępu do nieruchomości w celu zapewnienia tam usług telekomunikacyjnych. Jednak ze strony dewelopera nie było żadnej reakcji.

Sprawa trafiła do Urzędu Telekomunikacji Elektronicznej. Euronet domaga się ustalenia dla niego dostępu w celu doprowadzenia własnych przyłączy światłowodowych i dalszych prac na niej.

Deweloper natomiast najpierw stwierdził, ze wniosek operatora najprawdopodobniej trafił do spamu. Był bowiem wysyłany pocztą elektroniczną. Dlatego też nie było na niego żadnej odpowiedzi.

Poinformował też, że na terenie inwestycji znajdują się przyłącze dwóch innych operatorów telekomunikacyjnych. A Euronet powinien się w sprawie porozumieć z tymi operatorami. Uzyskać powinien też zgody wszystkich gwarantów związanych z deweloperem. Etapy prac miałyby być ustalane z konkretnymi wykonawcami dewelopera.

W związku z tymi wszystkimi wymaganiami Euronet miałby też zabezpieczyć dewelopera na wypadek szkód przez siebie wyrządzonych. Z uwagi na ustalone warunki miałoby być to min. 5 tys. złotych za budynek.

UKE uwzględnił te uwagi w części. W sentencji umieścił obowiązek ustosunkowania się Euronetu do uwag zgłoszonych przez dewelopera w zakresie możliwości utraty gwarancji do projektu wykonawczego przyłączy.

Projekt decyzji uprawnia Euronet do wykonania przyłączy telekomunikacyjnych do budynków (w technologii światłowodowej). A w dalszej kolejności do utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii doprowadzonych do budynków światłowodowych przyłączy telekomunikacyjnych.

Decyzja jest wiążąca dla następców prawnych właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości objętych decyzją oraz innych podmiotów władających nieruchomością. Oznacza to, że to powstałe wspólnoty czy wspólnoty mieszkaniowe będą podmiotem zobowiązanym do udostępnienia nieruchomości i budynków w miejsce dewelopera.

Źródło: UKE, telko.in