Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej. Komisja pozywa Polskę

171
Christian Lue unsplash

Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej spraw przeciwko Polsce i dziesięciu innym krajom UE w związku z brakiem pełnej transpozycji do prawa krajowego Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej (EKŁE) i poinformowania Komisji o tym, w jaki sposób środki krajowe go wdrażają.

Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej wszedł w życie w grudniu 2018 roku, a państwa członkowskie miały dwa lata na wdrożenie przepisów. Po upływie terminu transpozycji EKŁE (21 grudnia 2020 roku), Komisja wszczęła 24 postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, wysyłając wezwania do usunięcia uchybienia wraz z uzasadnionymi opiniami do 18 państw członkowskich.

Wśród pozostałych pozwanych krajów jest Hiszpania, Chorwacja, Łotwa, Litwa, Irlandia, Portugalia, Rumunia, Słowenia i Szwecja. Wymienione państwa członkowskie nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z kodeksu w zakresie informowania Komisji o krajowych środkach transpozycji, w związku z czym Komisja podjęła decyzję o skierowaniu tych spraw do Trybunału.

Jeżeli państwo członkowskie nie transponuje dyrektywy przyjętej przez Parlament Europejski i Radę do prawa krajowego w wymaganym terminie, Komisja może zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o nałożenie sankcji finansowych. Podstawą prawną jest art. 260 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

EKŁE to główny akt prawny mający na celu urzeczywistnienie europejskiego społeczeństwa gigabitowego i zapewnienie pełnego udziału wszystkich obywateli UE w gospodarce cyfrowej i społeczeństwie cyfrowym.

Źródło: ec.europa.eu