TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

25 grudnia – już wszystko jasne?

Już za parę dni wchodzi w życie ustawa o prawach konsumenta. Od 25 grudnia sporo się zmieni, a ustawa będzie dotyczyć także przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Odpowiadając na postulaty branży telekomunikacyjnej, Urząd Komunikacji Elektronicznej i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotowały wspólnie Stanowisko dotyczące relacji ustaw Prawo telekomunikacyjne i o prawach konsumenta.

Cytowany dokument jest odpowiedzią na zgłaszane liczne problemy interpretacyjne. Wielu przedsiębiorców nie zna  zakresu wymagań określonych w tej ustawie i ich relacji z wymogami wynikającymi z prawa telekomunikacyjnego. Wśród omówionych zagadnień znalazły się m.in. obowiązki informacyjne operatora i zasady zawierania umów na odległość i poza lokalem przedsiębiorcy.
Podstawowym zagadnieniem jest kwestia zakresu podmiotowego obu ustaw. W tym obszarze należy wskazać, że zakres podmiotowy Pt obejmuje dwie grupy podmiotów: konsumentów i abonentów usług telekomunikacyjnych. Zakres podmiotowy Pk obejmuje wyłącznie konsumentów (innymi słowy Pk reguluje kwestie związane ze sposobem zawierania umów z konsumentami poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość). W przypadku zawierania umów z abonentami niebędącymi konsumentami zastosowanie znajdą wyłącznie przepisy Pt. Natomiast w przypadku zawierania umów przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych z konsumentami, przepisy prawne ustaw Pt i Pk należy stosować w odpowiedni sposób, tak aby nie naruszyć przepisów Pt i Pk.
We wskazywanych w toku konsultacji z dostawcami usług telekomunikacyjnych zastrzeżeniach pojawia się problem zastosowania nowych regulacji do obowiązujących w momencie wejścia w życie ustawy umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz uprawnień przysługujących abonentom w przypadku zmian warunków umów dokonanych w związku z wejściem w życie Pk.
Kolejnym problemem jest zagadnienie czasowego zakresu obowiązywania modyfikowanych przepisów. Zgodnie z brzmieniem art. 51 Pk do umów zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Momentem istotnym z punktu widzenia normy wynikającej z powyższego przepisu jest moment zawarcia umowy, a zatem moment złożenia zgodnych oświadczeń woli, określony w umowie lub w normach wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego (art. 66 i n. kc). Dotychczasowe regulacje będą miały zastosowanie do umów, których moment zawarcia określony jak w zdaniu poprzednim nastąpił przed dniem wejścia w życie Pk. Interpretowana norma intertemporalna nie różnicuje sytuacji umów, których przedmiotem jest świadczenie ciągłe.
Odnosząc się do kwestii uprawnień przysługujących abonentom w przypadku dokonania zmian warunków umów należy podkreślić, iż w przypadku zmiany warunków umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w trakcie jej trwania zastosowanie znajdzie art. 60a Pt, zgodnie z którym na dostawcy usług telekomunikacyjnych zmieniającym warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych ciąży obowiązek poinformowania abonentów z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem zmian w życie informacji o wprowadzanych zmianach.
Jednocześnie zgodnie z art. 60a ust. 1 oraz ust. 2 Pt abonentowi przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji zmian, przy czym termin na realizację tego prawa nie może być krótszy niż do dnia wejścia tych zmian w życie, ponadto w razie realizacji powyższego uprawnienia dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych nie przysługuje zwrot ulgi, o której mowa w art. 57 ust. 6 Pt.
Zmiana warunków mająca na celu dostosowanie obowiązujących umów do zasad określonych w Pk nie będzie zmianą wynikającą bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, która to zmiana umożliwia jednostronną zmianę warunków świadczenia usług w myśl art. 60a ust. 3 PT.
Zgodnie z art. 51 Pk dla umów zawartych przed wejściem w życie nowej ustawy stosuje się dotychczasowe regulacje, a zatem ustawodawca nie wskazuje obowiązku zmiany ww. umów. Ponadto należy zauważyć, iż dostawca może dokonać zmiany warunków umów o świadczenie usług telekomunikacyjnym jedynie w zakresie względnie obowiązujących przepisów. W związku z powyższym, ocena zmian dokonanych przez dostawcę umów odbywa się w oparciu o Pt oraz przepisy prawa konsumenckiego obowiązujące przed rozpoczęciem obowiązywania Pk.
Do stanowiska dołączony został załącznik, w którym znajdziemy wyjaśnienie problemów interpretacyjnych zgłoszonych w trakcie konsultacji z dostawcami usług telekomunikacyjnych:
Wspólne_stanowisko_UKE_UOKiK
 
Źródło: UKE
Zdjęcie: onlinebusiness.volusion.com

przeczytaj najnowszy numer isporfessional

Najnowsze